มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/10473/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 2. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านงานประชุม งานการเงิน และการบริหารจัดการสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ปฏิบัติการงานเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับประชุม ทำเล่มระเบียบวาระการประชุม การบันทึกการประชุม การถอดเทปการประชุม การจัดทรายงานการประชุม ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุมการยืมเงินทดรองจ่าย และการเบิกจ่ายเงินในการประชุม
 2. รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการประชุม โดยการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล ทีมงาน และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเสนอผู้บริหารสำหรับใช้ในการประชุมและบรรยายต่างๆ
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป เช่น งานธุรการฝ่าย งานจัดระบบงาน งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ และงานจัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ดำเนินการเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้บริหาร การยืมเงินทดรองจ่าย การเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนจัดทรายงานการเดินทางและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
 5. ดำเนินการเรื่องการขอใช้รถยนต์ไปราชการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 6. ตรวจเช็ค E-mail ของฝ่าย (รับ-ส่ง) และสืบค้นข้อมูลทาง Internet ตามที่ผู้บริหารสั่งการ
 7. ดำเนินการและดูแลเรื่องการเบิกพัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานของฝ่าย
 8. บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 9. ช่วยงานด้านการเตรียมของบวงสรวงงานพิธีต่างๆ เช่น วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ งานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 10. ช่วยงานด้านอาหารสำหรับอาจารย์สักขีพยานและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รักองค์กรและผู้ร่วมงาน
 2. ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

คุณลักษณะที่ต้องการ

 1. เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
 4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้โดยไม่ระบุเวลา เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพรอมหลักฐานให้รบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 – 19 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025494913

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments