ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/10474/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ป.โท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง การวางแผนอัตรากำลัง การบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารกำลังคนคุณภาพ และระบบค่าตอบแทน
2. ศึกษา และพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อประกอบการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
4. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการในการพัฒนากลไกการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานภาครัฐในยุคใหม่
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายได้

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (100 คะแนน)
(2) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (50 คะแนน)
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments