หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ลิงค์: https://ehenx.com/10642/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 97
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัคร

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 จนวน 97 อัตรา ในตำแหน่งประจำ (ชกท.091) ศสพ.(อัตราสิบเอก) โดยจะต้องเข้ารับการฝึกปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานของหน่วยรบพิเศษ รวมระยะเวลา 10 เดือน แล้วเลือกบรรจุลงในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 97 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวน

1.1 รับสมัครเฉพาะเศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้

1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ใน กองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘)) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 ธันวาคม 2535 (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 – 31 ธันวาคม 2535)

1.3 บุคคลพลเรือนอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 ธันวาคม 2535 (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2545) สำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2535 – 2542) ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่คณะกรรมการตรวจเลือก ลงความเห็นใน สด.43 ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 (ร่างกายสมบูรณ์ดี) เท่านั้น 

1.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน เรียบร้อยแล้วในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสำเร็จ การศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้ 

1.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร หน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖/๗๙ เซนติเมตร โดยจะ พิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและ ถือเป็นที่สุด 

1.6 งดรับทหารกองประจำการที่จะครบก าหนดปลดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการทุกกรณี 

1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม – สำเนาคู่ฉบับ – /

1.8 ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.9 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

1.10 ไม่อยู่ในสมณะเพศ

1.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1.13 ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ขัดต่อการรับราชการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร ประทวน สังกัดกองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) 

1.14 ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายชุดกีฬาตามที่กองทัพบกก าหนด (เสื้อยืดคอกลม แขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) ทั้งนี้ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

1.15 ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่เจาะหู, ตาไม่บอดสี อื่นๆ ให้อยู่ในการพิจารณา ของคณะกรรมการ

1.16 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญาต้องโทษจำคุก (จำคุกจริง) เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบ พบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย 

1.17 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในหน่วยงาน ของรัฐมาก่อน 

1.18 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหา เกี่ยวกับยาเสพติด ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นผู้เสพ หรือผู้ค้าหรือผู้ให้ การสนับสนุน จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ 

1.19 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ 

1.20 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสามารถสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดมิได

วิชาที่สอบ

นายทหารประทวน

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ การกำหนดวันทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ตามจำนวนผู้สมัครสอบ ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้สมัครได้รับทราบต่อไป โดยมีการ ทดสอบ จำนวน 5 สถานีกรณีผู้สมัครทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ท่าใดท่าหนึ่งถือว่า “ตก” ไม่มีสิทธิเข้า ไปทดสอบภาควิชาการได้

4.2.1 สถานีดึงข้อ (เกณฑ์ผ่าน 9 ครั้ง)

4.2.2 สถานีวิ่งระยะทาง 1.6 กม. (1 ไมล์ เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน 8 นาที)

4.2.3 สถานีดันพื้น ภายใน 2 นาที(เกณฑ์ผ่าน 32 ครั้ง)

4.2. สถานีลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที(เกณฑ์ผ่าน 50 ครั้ง)

4.2.5 สถานีว่ายน้ าระยะทาง ๑๐๐ ม. (เกณฑ์ผ่าน ไม่เกิน ๒.๓๕ นาที)

การสอบภาควิชาการ

กำหนดการสอบภาควิชาการในวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา จำนวน 4 วิชา ดังนี้

4.3.1 วิชาภาษาไทย

4.3.2 วิชาภาษาอังกฤษ

4.3.3 วิชาวิทยาศาสตร์

4.3.4 วิชาคณิตศาสตร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments