กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/10674/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 โดยอนุโลม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 ที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 โดยอนุโลม ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 13 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใชจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขิาวชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สาขาวิชาสรสนเทศศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างเขียนแบบ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบยได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานขับรถยนต์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิชาที่สอบ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณืนำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
  3. ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
  4. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
  5. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสือ่สารข้อมูลและระบบเครือข่าย
  6. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
  7. ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  8. ความรู้ที่เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
  9. ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่าย
  3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
  5. ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน

  นายช่างไฟฟ้า

  1. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสือ่สาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเมนไฟฟ้าหลัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทเครื่องปรับอากาศ การติดตั้ง บำรุงรักษา ซ๋อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ
  3. ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน การบำรุงรักษา ซ๋อมแซมแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยในอาคารสูง
  4. ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับงานสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประปา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสื่อสารและการบริหารจัดการพลังงาน

  นายช่างโยธา

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้าง
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกียวข้องกับการก่อสร้าง
  3. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง งานประมาณราคา งานปรับปรุง งานซ่อมแซมอาคาร
  4. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

  นายช่างเขียนแบบ

   


  นายช่างสำรวจ

  1. การตั้งกล้องวัดมุมให้ได้ระดับพร้อมที่จะปฏิบัติงานในภาคสนาม ตามหลักวิชาการสำรวจ ภายในระยะเวลา 5 นาที
  2. วิธีการเก็บกล้องวัดมุมบรรจุในกล่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในระยะเวลา 5 นาที

  นายช่างสำรวจ

  1. การตั้งกล้องวัดมุมให้ได้ระดับพร้อมที่จะปฏิบัติงานในภาคสนาม ตามหลักวิชาการสำรวจ ภายในระยะเวลา 5 นาที
  2. วิธีการเก็บกล้องวัดมุมบรรจุในกล่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในระยะเวลา 5 นาที

  พนักงานขับรถยนต์

  1. การเตรียมความพร้อม
  2. การออกรถ การถอยรถ การหยุดรถ
  3. การขับรถอย่างปลอดภัย
  4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎจราจร
  5. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น
  6. ทักษะด้านอื่นๆ

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments