มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลิงค์: https://ehenx.com/10864/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 21,050-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 11 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราาชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเ็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน) สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จึงออกประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21050- บาท

คุณวุฒิ : ป.โท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์

2. มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการได้

9. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีและพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่

10. หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความและหรือประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย เช่น การจัดทำนิติกรรมสัญญา การสอบสวน การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

1. งานนิติกรรมสัญญา จัดทำสัญญาซื้อขาย เช่าพื้นที่ ตรวจร่างและตรวจสอบเอกสารสัญญา และลงนามเอกสาร แนบท้ายสัญญา

2. งานพิจารณาเกี่ยวกับสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การโอนสิทธิของคู่สัญญา การใช้สิทธิ์ปรับหรือริบหลักประกันสัญญา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

3. งานสอบหาข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย

4. งานให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัย และทำความเห็นเกี่ยวกับสัญญาและข้อกฎหมาย

5. งานตรวจสอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ของมหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

6. งานดำเนินคดีอาญา
– ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการในความผิดอาญา
– ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับดำเนินคดีอาญากับเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

7. งานดำเนินคดีแพ่ง
– ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกถอนหรือปฏิเสธการชำระหนี้และพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
– ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐานกรณีมหาวิทยาลัยหรือพนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดีเป็นจำเลย และพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
– เป็นผู้แทนคดีและประสานงานในการดำเนินคดีจนถึงที่สุด
– เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความ ทั้งก่อนดำเนินคดีและในระหว่างดำเนินคดี
– แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

8. งานดำเนินคดีปกครอง
– ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีทางปกครองและพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
– เป็นผู้แทนคดีและประสานงานในการดำเนินคดีปกครองจนถึงที่สุด
– แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

9. งานบังคับคดี
– บังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
– ติดตามสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
– รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

10. งานพัฒนากฎหมายมหาวิทยาลัย

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ :

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซศื้อใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฎ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 11 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments