กระทรวงมหาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/10874/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 14,510
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 15 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศอำเภอ….

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

ด้วยอำเภอ……. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบล แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยอนุมัติแผนงานหรือโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2) (5) และ มาตรา 54 เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ตำบลละ 2 คน ในพื้นที่อำเภอ….. รวมจำนวน……คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด อำเภอ…. จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน ได้กระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ 1.2 เพื่อได้ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และ เป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน 1.3 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การพัฒนาพื้นที่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในตำบล อำเภอ ได้ตรงต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 14510 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

1. คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครคัดเลือกฯ มีดังต่อไปนี้

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)

(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

(4) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)

1.2 ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น (๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

1. ลักษณะการปฏิบัติงาน

1.1 ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ วางแผนและลงพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูล สนับสนุน รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็นกลไก ของระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามลักษณะแผนเดียว (One Plan) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

1.2 ปฏิบัติด้านการบันทึกข้อมูล งานธุรการ การปฏิบัติงานเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ รวมถึงการปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กรอบขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่

2.1 ขอบเขตการเก็บข้อมูล วางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานของปฏิทินของการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็นกลไกของระบบข้อมูลที่สนับสนุนการ ดำเนินงานตามลักษณะแผนเดียว หรือ “One Plan” ตั้งแต่การดำเนินงานวางแผนการลงพื้นที่เป็นรายหมู่บ้าน รายตำบล อำเภอ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ โดยมีกรอบการดำเนินงานเก็บข้อมูลรายเดือน อาทิ เช่น

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพ

2) ด้านการปกครองและความมั่นคง

3) ด้านสาธารณภัย

4) ด้านสาธารณสุข

5) ด้านที่ดิน

6) ด้านการผังเมือง

7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8) ด้านเศรษฐกิจ

9) ด้านเกษตรกรรม

10) ด้านอุตสาหกรรม

11) ด้านการบริการและการท่องเที่ยว

12) ด้านสังคมและการศึกษา /2) การวิเคราะห์… – 2 – 2) การวิเคราะห์และประมวลผลฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน (Village Big Data) ไปสู่กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่ แผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาอำเภอ ตามกรอบการดำเนินงานแผนพัฒนาพื้นที่ ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)

ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการให้ครอบคลุมกับ ความต้องการตามข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นการเปิดเผยข้อมูล (opened-data system) แก่สาธารณะให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน

วิชาที่สอบ

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

วิธีการคัดเลือกฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้

1. ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

1) ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จำนวน 25 ข้อ เวลาทดสอบ 45 นาที ประกอบด้วย

กรอบเนื้อหา

1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

4) ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ

6) ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประกอบด้วย องค์ประกอบ การประเมิน

1. ความรู้รอบตัวทั่วไป และประสบการณ์การ ทำงาน

1.1 ความรู้รอบตัวทั่วไป – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ตำบล อำเภอ – ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ

1.2 ประวัติการทำงาน ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ – ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ

2. บุคลิกภาพ

2.1 การแต่งกาย
2.2 บุคลิกภาพ
2.3 การสื่อสาร ท่วงทีวาจา

3. ความเหมาะสมอื่นๆ

3.1 คุณสมบัติตรงตามประกาศ (เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) , เป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อพื้นที่ตนเอง (สำนึกรักบ้านเกิด)

3.2 อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ

3.3 อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม จิตสำนึกการให้บริการ

3.4 ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน และการใช้เครื่องมือสื่อสารและอินเตอร์เน็ต

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงมหาดไทย :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ตามทะเบียนบ้าน ภูมิลำเนาของท่าน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 15 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ส.ค. 2563

สอบวันที่: 28 ส.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 28 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงมหาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments