กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/10902/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารองค์กรอาวุโส,นักบัญชี,นักบริหารกองทุน,นักบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563

ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมีค๊ะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุด

กสศ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานของ กสศ. จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครปรากฎตามไฟล์แนบ

รายละเอียดโดยสังเขป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสื่อสารองค์กรอาวุโส

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักบริหารกองทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


นักบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสื่อสารองค์กรอาวุโส

 1. มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ มีประสบการณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีทักษะการทำงานเชิงรุก และสร้างสรรค์
 5. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการเขียนข่าว บทความ การจัดทำรายงาน
 6. มีความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 7. มีทักษะการติดต่อประสานงาน การสือสารที่ดี
 8. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

นักบัญชี

 1. อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการเงิน (Financial Stagement) งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. หากมีประสบการณืทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี มีใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การนำเสนองานในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Power point
 6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี มาตรฐานการบัญชี การภาษีอากร และระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ทางการเงิน
 7. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติงานควบคุมงานบัญชี งานงบประมาณ
 8. มีความรู้ความสามารถในเรื่องมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป (GAAP) มาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standard : TAS) หรือ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การภาษีอากร
 9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้รวดเร็วเพื่อเป้าหมายทางปฏิบัติ

นักบริหารกองทุน

 1. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความรู้ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การนำเสนองานในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Power Point
 5. มีทักษะความคิดรวบยอด การคิดวิเคราะห์
 6. ทักษะการวางแผนระบบงาน และการจัดการ
 7. ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดสร้างสรรค์
 8. ทักษะการสื่อสาร

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ วการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีรปะสบการณ์ตรงตามลักษณธงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความรู้ตามลักษณะงานที่เกีย่วข้อง หรือประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน
 4. มีทักษะการสือสาร และมีทักษะการนำเสนองานในระดับดี
 5. มีทักษะความคิดรวบยอด การคิดวิเคราะห์
 6. ทักษะด้านการวางแผนระบบงาน
 7. ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดสร้างสรรค์
 8. ทักษะการประสานงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสื่อสารองค์กรอาวุโส

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. วิเคราะห์ จัดทำ แผนงานสื่อสารองค์การ การบริหารจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจ ผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุน แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจในองค์กร พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามแผนและเป้าหมายการสือสารองค์กร
 2. บริหารช่องทางสื่อสาร กิจกรรมและการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีการบูรณาการหลากหลายช่องทาง ให้เสริมซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกเส้นทางที่กลุ่มเป้าหมายติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ กสศ.
 3. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาฝ่ายสือ่สารองค์กร รวมถึงการกลั่นกรองตรวจสอบเนื้อหาและข้อมูลของหน่วยงานก่อนเผยแพร่ให้ถูกต้องเหมาะสม
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม และชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงานผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานภายในกองทุน
 5. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบังานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ัรบมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นักบัญชี

 1. รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ทั้งในส่วนบัญชีรับ บัญชีจ่ายทะเบียนทรัพย์สิน ภาษี เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องในการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรายการกระทบยอดบัญชีต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 2. วิเคราะห์ และตรวจสอบรายการทางบัญชีและการเงิน กระทบยอดบัญชี สอบทานงบการเงินในภาพรวม รวมทั้งจัดทำและปิดงบการเงินให้มีความถูกต้อง
 3. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานการวิเคระาห์งบการเงิน และรายงานด้านบัญชี สรุป และนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์
 4. พัฒนาระบบงานบัญชี ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร งานสารสนเทศด้านบัญชีของสำนักงาน เพื่อให้งานด้านบัญชีมีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม และชี้แจงเกี่ยวกับด้านบัญชี ภาษีสรรพากร เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานภายในสำนักงานฯ
 6. ปรับปรุง แก้ไข รายงานผลการปฏิบัติงานบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นักบริหารกองทุน

 1. วิเคราะห์ จัดทำ วางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานด้านระบบการเงิน ทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ของสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงบประมาณ (Forecasting and Planning)
 2. บริหารจัดการระบบบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กรร่วมกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการเงิน โครงสร้างเงินทุน จัดทำประมาณการทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 3. ศึกษาและนำเสนอเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่เหมะาสมกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนวิเคระาห์และพัฒนาแบบจำลองในการประเมิน และคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินสำรอง และกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม
 4. จัดเตีรยมข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน ประสานงาน ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการขององค์กร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 5. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระบุปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จทางการเงิน เพื่อประกอบการนำเสนอแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน
 6. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นักบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 2. บริหารงานทรัพยากรบุคคล อาทิ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ลูกจ้า่ง จัดทำข้อมูลบุคลากร กำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บริหารค่าตอบแทน และการปรับค่าตอบแทน รวมถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 3. รับผิดชอบงาน/โครงการด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร อาทิ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการพัฒนาสมรรถนะ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การเลื่อนตำแหน่ง การวางแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ การวางแผนพัฒนารายบุคคล ฯลฯ
 4. รับผิดชอบการจัดกิจิกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตามนโยบายองค์กร การประชุมทีม และการสร้างเสริม ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
 5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานะการของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ร่วมเป็นองค์ประกอบคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
 6. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ กสศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments