สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/10904/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,วิศวกรรมโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานห้องสมุด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดองค์การบริหาร่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งสายงานการสอน และสนับสนุนการสอน ในสังกัดสถานศึกษา และตำแหน่งพนักงานจ้างในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ว่างอยู่เพื่อทดแทนในตำำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ผู้ช่วยวิศวกรรมโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเอก/ทาง

 1. เคมี
 2. การสอนเคมี
 3. การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
 4. เคมีศึกษา
 5. เคมีเทคนิค
 6. ชีวเคมี
 7. อินทรียเคมี
 8. วัสดุศาสตร์
 9. เคมี-ชีววิทยา
 10. วิทยาศาสตร์-เคมี
 11. หลักสูตรและสอนเคมี
 12. เคมีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
 13. วิธีสอนเคมี
 14. อนินทรีย์เคมี
 15. ชีววิทยา
 16. การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
 17. พันธุศาสตร์
 18. สัตววิทยา
 19. ชีววิทยาประยุกต์
 20. จุลชีววิทยา
 21. การสอนชีววิทยา
 22. วิทยาศาสตร์การแพทย์
 23. พฤกษศาสตร์
 24. ชีววิทยาทั่วไป
 25. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
 26. ฟิสิกส์
 27. การสอนฟิสิกส์
 28. ฟิสิกส์ประยุกต์
 29. ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
 30. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 31. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
 32. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
 33. การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
 34. ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์
 35. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์
 36. ทัศนศิลป์
 37. ประติมากรรม
 38. วิจิตรศิลป์
 39. จิตรกรรมสากล
 40. จิตรกรรมไทย
 41. จิตรกรรม
 42. ทัศนศิลป์ศึกษา
 43. ออกแบบทัศนศิลป์
 44. จิตวิทยาท
 45. จิตวิทยาและการแนะแนว
 46. จิตวิทยาการศึกษา
 47. จิตวิทยาโรงเรียน
 48. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 49. การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา
 50. การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 51. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
 52. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
 53. จิตวิทยาพัฒนาการ
 54. จิตวิทยาสังคม
 55. จิตวิทยาการทดลอง
 56. ภาษาจีน
 57. การสอนภาษาจีน
 58. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
 59. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่

ผู้ช่วยวิศวกรรมโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

 1. วิศวกรรมโยธา
 2. วิศวกรรมชลประทาน
 3. วิศวกรรมสุขาภิบาล
 4. วิศวกรรมสำรวจ

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

 1. สาธารณสุขศาสตร์
 2. สาธารณสุขชุมชน
 3. การพยาบาล
 4. สุขศึกษา
 5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย
 6. วิทยาศาสตร์
 7. วิทยาศาสตร์การแพทย์
 8. วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
 9. วิทยทาศาสตร์สาธารณสุข
 10. วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม
 11. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 12. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 13. เวชศาสตร์การกีฬา
 14. วิศวกรรมศาสตร์
 15. วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 16. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 17. พยาบาล
 18. ชีววิทยา
 19. จุลชีววิทยา
 20. กีฏวิทยา
 21. เทคนิคการแพทย์
 22. เวชศาสตร์การกีฬา
 23. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 24. แพทยศาสตร์
 25. ทันตแพทย์ศาสตร์
 26. เภสัชศาสตร์
 27. จิตวิทยา

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

 1. บัญชี
 2. พาณิชยศาสตร์
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. การจัดการคลัง
 5. การเงิน
 6. การเงินและการธนาคาร

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชากรหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองซึ่ง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชากรหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

นายช่างเครื่องกล

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เครื่องกล
  2. เทคนิคการผลิต
  3. เทคนิคโลหะ
  4. เขียนแบบเครื่องกล
  5. ช่างเครื่องยนต์
  6. ช่างยนต์
  7. ช่างกล
  8. ช่างกลโรงงาน
  9. ช่างกลโลหะ
  10. โลหะอุตสาหกรรม
  11. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  12. โลหะการ
  13. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เครื่องกล
  2. เทคนิคการผลิต
  3. เทคนิคโลหะ
  4. เขียนแบบเครื่องกล
  5. ช่างเครื่องยนต์
  6. ช่างยนต์
  7. ช่างกล
  8. ช่างกลโรงงาน
  9. ช่างกลโลหะ
  10. โลหะอุตสาหกรรม
  11. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  12. โลหะการ
  13. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เครื่องกล
  2. เทคนิคการผลิต
  3. เทคนิคโลหะ
  4. เขียนแบบเครื่องกล
  5. ช่างเครื่องยนต์
  6. ช่างยนต์
  7. ช่างกล
  8. ช่างกลโรงงาน
  9. ช่างกลโลหะ
  10. โลหะอุตสาหกรรม
  11. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  12. โลหะการ
  13. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
  2. เทคนิควิศวกรรมโยธา
  3. ก่อสร้าง
  4. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  5. โยธา
  6. สำรวจ
  7. สถาปัตยกรรม
  8. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
  2. เทคนิควิศวกรรมโยธา
  3. เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  4. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  5. โยธา
  6. สำรวจ
  7. ก่อสร้าง
  8. สถาปัตยกรรม
  9. ช่างก่อสร้าง
  10. ช่างสำรวจ
  11. ช่างโยธา
  12. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
  2. เทคนิควิศวกรรมโยธา
  3. เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  4. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  5. โยธา
  6. สำรวจ
  7. ก่อสร้าง
  8. สถาปัตยกรรม
  9. ช่างก่อสร้าง
  10. ช่างสำรวจ
  11. ช่างโยธา
  12. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เทคนิควิศวกรรมโยธา
  2. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  3. เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  4. เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
  5. ช่างก่อสร้าง
  6. ก่อสร้าง
  7. ช่างโยธา
  8. ช่างเขียนแบบ
  9. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  10. สถาปัตยกรรม
  11. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เทคนิควิศวกรรมโยธา
  2. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  3. เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  4. เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
  5. ช่างก่อสร้าง
  6. ก่อสร้าง
  7. ช่างโยธา
  8. ช่างเขียนแบบ
  9. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  10. สถาปัตยกรรม
  11. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
  1. เทคนิควิศวกรรมโยธา
  2. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  3. เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  4. เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
  5. ช่างก่อสร้าง
  6. ก่อสร้าง
  7. ช่างโยธา
  8. ช่างเขียนแบบ
  9. เทคนิคสถาปัตยกรรม
  10. สถาปัตยกรรม
  11. หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการและได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ตามกฎหมาย


พนักงานขับรถยนต์

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการและได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 1 ตามกฎหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments