กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/10934/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ย. – 16 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเอตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. การรับ-ส่งหนังสือราชการ พร้อมจัดเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ
 2. การลงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. การร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการและผลิตเอกสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณืที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน
 5. การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 6. สนับสนุนกาจัดเตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 7. สนับสนุนการกลั่นกรองงานในเบื้องต้น เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 1. ดูแลและบริหารจัดการเครือ่งแม่ข่าย ในระบบ Data Center ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายเสมียน พร้อม Config ระบบในเครื่องแม่ข่ายเสมือนให้สามารถใช้งานได้
 3. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายในเบื้องต้น
 4. จัดทำเอกสารทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และทำรายงานสรุปสถานภาพ ทำรายงานการจัดสรรและจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี
 5. จัดทำเอกสารขอ้เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการก่อนส่งขึ้นพิจารณาในคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระดับกระทรวง
 6. ดูแลระบบอ่านสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 7. ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวมถึงให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรในการแนะนำระบบงานแก่บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 8. พัฒนาและปรับปรุงระบบงานภายในศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและบริหารประชาชน

2. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 • การเขียนหนังสือราชการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและบริหารประชาชน

2. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
 • ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย
 • นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
 • ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างข้อมูลองค์กร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. – 16 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments