กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11081/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-20,540
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (โรงพยาบาลขอนแก่น)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ย. – 21 ก.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวสถิติ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประเภท : ขอนแก่น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เภสัชกร

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20540- บาท

คุณวุฒิ : .ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเวชระเบียน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น


เภสัชกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วย ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์โรค เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรค ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอื่นๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายการ การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งประมาณ เกี่ยวกับลรายรับ รายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เภสัชกร

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลแะปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 – 21 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments