จ.ส.ท. สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/11169/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,620-
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. – 9 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**จ.ส.ท. สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (5) (6) และข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 6 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 15 ของระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล

อัตราว่าง : 34 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13620- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานบัญชีประจำสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13620- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึษาภายในวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี มีความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานที่ค่อนข้างยาก ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน พอสมควร ภายใต้การกำกับแนะนำการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพันตามแนวทางระเบียบ เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของหลักฐานใบสำคัญ เช่น ทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 3. รวบรวมรายละเอียด พิจารณาการตั้งงบประมาณของสถานธนานุบาล สถิติรายงาน และการเงินเป็นรายเดือน รายปี รายงานการเงิน จ.ส.ท. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ จ.ส.ท. กำหนด
 4. รวบรวมรายละเอียด จัดทำงบดุลประจำปี ควบคุม และเก็บรักษาเอกสารการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบกำหนดไว้
 5. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบฏีกา การเบิกจ่ายของสถานธนานุบาล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบกำหนดไว้
 6. ตรวจสอบงบเดือน ทำรายงานการเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบที่ จ.ส.ท. กำหนด
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับสถานธนานุบาลให้ถูกต้องตามแนวทางและระเบียบกำหนดไว้อย่างถูกต้อง
 8. ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อข้ดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานภายในหน่วยงานสำเร็จลุล่วง
 9. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
 10. ติดต่อประสานงานกับบุคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ จ.ส.ท. ที่ใช้ในการปิบัติงานในหน้าที่ หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
 2. ความรู้ในวิชาการเงิน และบัญชี อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงรับจำนำอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

วิชาที่สอบ

พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล

1. ภาคความรู้ความสามารถ เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะของตำแหน่งโดยมีเนื้อหาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี

ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป

2. ความรู้เกี่ยวกับฏหมาย

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

 • พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้ดงสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องสอบภาคความรู้ความสามารถก่อน แล้วจึงหใ้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถตามเกณฑ์แล้วจะต้องยื่นหลักฐานเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบในภายหลังทางเว็บไซต์ lgp.thaijobjob.com หัวข้อ “ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)” ทางเว็บไซต์ lgp.thaijobjob.com เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) www.lgp.go.th

วิธีการสมัครงานพนักงาน จ.ส.ท. สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. – 9 ต.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “จ.ส.ท. สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments