กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/11512/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสหกรณ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอืิ่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือ ทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตรหรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสหกรณ์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับ ส่งเสรวิม และพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำแก่บุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้

2. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ พิจารณา ให้คำปรึกษาตอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และการเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ และการกรอกใบสำคัญรับจดทะเบียน รวมถึงการชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การ้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย หรือสั่งการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรงตามวัตถุประสงค์การกู้เงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนำในการวางแผนการชำระหนี้ การขอผ่อนผันชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4. ร่วมอำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่นๆ เพือ่การส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

5. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การอกหนังสือ หรือยกเลิกหนังสืออนุญาตให้สมาชิกทำประโยชน์ในที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิคมสหกรณ์ด้อย่างถูกต้อง

6. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อแสนอนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเ็นปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

10. ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้น แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และกฎหมายสหกรณ์ เื่อประโยชน์ต่อการสหกรณ์

11. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ

12. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสหกรณ์

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การบริหารธูรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ด้านดจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  4. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
  5. มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล การขียนหนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม การสืบเสาะหาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
  6. มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ
  7. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 7 ถ.ประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 – 15 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments