กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/11648/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 29 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
  1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
  2. การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง
  3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล
  4. รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรืองขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
  5. ดเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบนาญและเงินทดแทนต่างๆ
  6. การจัดทำเปลี่ยนแปลง แก้ไข เกี่ยวกับประวัติการรับราชการของบุคคลในส่วนราชการ
  7. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคคลของส่วนราชการ
  8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น
  1. การรวบรวมข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  2. ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
  3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้ในการผึกอบรม
  4. จัดทำและพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการผึกอบรมและพัฒนา
  5. ศึกษา วิจัย ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
  6. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
  7. การจัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  8. ประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนา
  9. ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
  10. ให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นวิทยาการบรรยาย ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นักทรัพยากรบุคคล

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 7. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทะิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 655 หมู่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 – 29 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments