กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/11654/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 62
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ต.ค. – 28 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ฯพนักงานองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนรักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 62 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็ฯคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านนิติการภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัิตงานอื่นตามมที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1. ด้านการปฏิบัติการ

 • ดำเนินการและวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อพิพาท งานนิติกรรมและสัญญาเกี่ยวกับกองทุน
 • งานสนับสนุนและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุน
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • การมอบอำนาจในการดเนินคดีความต่างๆ
 • ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • ดำเนินการด้านกฎหมายต่างๆ ของกองทุนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุน

2. ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

3. ด้านการประสานงาน

 • ประานการทำงานร่วมกันทัั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ยงาน
 • ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ด้านการบริการ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ด้านอื่นๆ

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และบุทธศาสตร์กองทุน
 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้ยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 5. กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 6. กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 7. กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ
 8. กหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการพัฒนาชุมชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – 28 ต.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments