ป.ป.ช.

ลิงค์: https://ehenx.com/11656/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 13 พ.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติเกีา่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและค่านินยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ในทุกภาคส่วนของสังคม การเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต รวมทั้งขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์การทุจริต และการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐกรณีมีเหตุอันความสงสัยว่ามีการดำเนินการอันอาจนำไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัิงานอื่นตามที่ได้ับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 7. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล พ.ศ.2561
 8. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 9. ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
 10. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต
 11. ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
 12. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)
 13. ความรู้ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 13 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments