กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/11658/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 30 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาพาณิชยการ ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสม


นักวิชาการเกษตร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช และส่งเสริมการเกษตร
2. มีประสบการณ์ทางด้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ (ส่วนอำเภอพุทไธสง)
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ
2. ตรวจทานความถูกต้องของอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3. งานธุรการ ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น
4. จัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญหลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการเกษตร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ (ส่วนอำเภอนางรอง)
1. ทำหน้าที่นักวิชาการเกษตร ในกลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม การจัดฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และการตลาดหม่อนไหมและงานบริการวิชาการต่างๆ
2. ช่วยนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัย ทดลองและจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย
3. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
5. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

– ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง/ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง – ความรู้ความสามารถกับงานในตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการ – ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับกับงานระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์


นักวิชาการเกษตร

1. ด้านความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป – ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ – ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ งานบริหารทั่วไป เลขที่ 213 หมู่ที่ 2 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044689008

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments