ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/11708/ หรือ
ตำแหน่ง: รับสมัครสอบภาคก.ก.พ.ประจำปี2564
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบทีไ่ด้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)

ตามที่่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563 และมีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่กำหนด แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ฉะนั้น สำนักงาน ก.พ. อาศํยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ข้อ 2.2 (4) จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

​​​​​​​

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2564

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะรับมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

2. วิธีดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครสอบมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 4 ศูนย์สอบ คือกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2564

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

3.2 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

3.3 ต้องเป็นผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบสามารถยืนยันการสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

4.2 ผู้สมัครสอบไม่สามารถแก้ไขระดับวุฒิการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

4.3 ผู้สมัครสอบเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

4.4 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

4.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญยัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่เมติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

4.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

 

5. การลงทะเบียนสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลยืนยันการสมัครสอบที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะบเียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” หัข้อย่อย “การลงทะเบียน” ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ขั้นอตนอที่ 2 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือสมัครสอบแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครอบและเลือกศูนย์สอบ  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินและเลือกศูนย์สอบได้ 3 ช่องทาง คือ

(1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 5.1 ขั้นตอนที่ 2 ไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยเลือกศูนย์สอบที่ต้องการที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วสโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว

(2) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK

ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ่ผานทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โยดต้องชำระเงินภายในเวลา 08.30-22.00 น. ของวันตามที่สำนักงาน ก.พ. กำนหด และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3) การาชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถเลือกชำระเงินและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ 5.1 ขั้นตอนที่ 2 ไปทำรายการำชระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระคต่าบริการ/เติมเงินในมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่นๆ” และเลือก “สำนักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 08.30-22.00 น. ของวันตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

หลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะบเียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย

เมื่อปิดการลงทะเบียนสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะบเียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบทีไ่ด้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้วไม่เกิน 6 ดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละอียดประมาณ 40-100 KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผุ้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบทีไ่ด้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรีรมเนียมในการสมัครสสอบได้)” หัวข้อย่อย “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ”

กรณีผู้สมัครสอบที่ดำเนินการลงทะเบียนสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงาน ก.พ. ผุ้สมัครสอบจะต้องนำหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์สรรหาและเลือกสร สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งหากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป

ขั้นตอนที่ 7 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัวสอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 5 ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน

5.2 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการและที่แก้าไขเพิมเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในระบบ และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

สำหรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น (ตาบอด) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ข้อ 4 (1) หากประสงค์จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการให้ระบุในใบสมัครสอบด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัดให้บริการเฉพาะที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี และในสถานที่ที่สำนักงาน ก.พง กำหนดเท่านั้น

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

6.1 สำนักงาน ก.พง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ”

6.2 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 264 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) ในวันที่ 31 มกราคม 2564 ส่วนเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2564

 

วิชาที่สอบ

รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2564

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ

ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

7.1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามรถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

(1) การวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

(2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ และ

(3) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

7.2 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

7.3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

8. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำวก่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ระดับปริญญาโท

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการทีดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายขื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบทีไ่ด้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบเพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

10. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

10.1 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พง จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

10.2 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

10.3 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

(1) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

(2) ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563

(3) ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศนี้

10.4 ผู้สอบผ่านสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับาชการได้โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคนรสอบของ่สวนราชการนั้นในครั้งนั้นด้วย

11. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

11.1 ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบเพื่อยืนยันสถานะผู้สมัครสอบ

11.2 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

(นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 17 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments