ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/11709/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2563

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2563 จำนวน 20 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน

กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนา ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

2.3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

2.4 หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ ดังนี้ (1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile Application, React native, Flutter (2) BachEnd – Golang, JAVA (3) Data Analytic – Python, R (4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container 2

2.5 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.6 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.7 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เพศ ชาย/หญิง

3.2 มีสัญชาติไทย

3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจาก แพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็น อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

3.9 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • การรับสมัครการสอบ

  4.1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร จะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่10 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

  4.2 ธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครจากผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ตามข้อ 4.1 เพราะฉะนั้น ผู้ฝากประวัติจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ฝากประวัติไม่สามารถเรียกร้องหรือโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

  4.3 ให้ผู้ฝากประวัติตามข้อ 4.2 สั่งพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์http://www.ibaacapplicant61.com หลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลง “สายงานที่สนใจ” ตามข้อ 4.1 หรือผู้ที่สมัครใหม่ ไปแล้ว 1 วัน จึงน าไปยื่นช าระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่2 – 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมี รายละเอียดดังนี้ 1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท 2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท 4.4 ผู้ฝากประวัติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ระดับ 4 และ สามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันทำการ หลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่า คุณสมบัติของผู้ฝากประวัติท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้ ทั้งนี้ ผู้ฝากประวัติจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก การสมัคร หากมีการแก้ไขหรือลบข้อมูล ธนาคารจะถือวันที่สมัครสุดท้ายเป็นสำคัญ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืน เงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  4.5 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการสอบ ข้อเขียน โดยแจ้งสถานที่สอบและที่นั่งสอบ ในวันที่17 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่มี รายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

  เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสถานที่ที่กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนำเอกสารมาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและสำเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด ดังนี้

  8.1 ใบปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ 2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร 3) วันที่สำเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

  8.2 บัตรประจำตัวประชาชน

  8.3 ทะเบียนบ้าน (กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มีทะเบียนตัวจริงอยู่ที่ตนเอง ให้คัดสำเนา ทะเบียนบ้านจากที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนกลางแทนทะเบียนบ้านตัวจริงได้)

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  8.4 รายงานข้อมูลเครดิตบูโร จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด โดยสามารถติดต่อขอ ข้อมูลได้จากศูนย์บริการตรวจสอบเครดิตบูโร ในกรุงเทพฯ หรือผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ 5 8.5 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับสูงกว่าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

  8.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

  8.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ผลงาน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของผู้สมัคร ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือ ในกรณี ที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคาร เป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก งานระบบงาน Mobile Phone Banking ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารในศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงาน ต่าง ๆ ในธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา แนะน า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความ รับผิดชอบ

  วิชาที่สอบ

  พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

  ขอบเขตเนื้อหาการสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2563

  วิชาที่ 1 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ระดับ 4

  เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ลักษณะแบบข้อปรนัย 100 ข้อ (100 คะแนน) (แบบทดสอบเป็นภาษาไทย)

  วิชาที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)

  เวลาทำข้อสอบ 1.30 ชั่วโมง ลักษณะแบบข้อปรนัย 75 ข้อ (100 คะแนน)

  1. ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

  2. การคิดวิเคราะห์และเหตุผล

  3. ความสามารถทางด้านภาษาไทย

  4. ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

  5. ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  ***วิชาที่ 2 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) สอบเฉพาะผู้ที่ไม่มีผลสอบ ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. เท่านั้น***

  6. การสอบคัดเลือก

  ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยธนาคาร ก าหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามสอบกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด การสอบดังนี้ 4

  6.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ยกเว้น ผู้ที่มีหนังสือ รับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องสอบ

  6.2 การสอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เข้าสอบทุกคน) (เนื้อหาตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ)

  6.3 การสอบสัมภาษณ์

  6.4 การทดสอบบุคลิกภาพ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดย ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

  7. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

  7.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ

  50 โดยจะนำมาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่านเท่านั้น ดังนั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนน และจะ ไม่นำมาคิดเป็นคะแนนรวม ส่วนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่าน เกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง เพียงวิชาเดียวตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้

  7.2 การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมี เอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น 7.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้
   

  9. การประกาศผลการสอบ 9.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ 9.2 การประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณี มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้ คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงล าดับทีละปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะ พิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นล าดับถัดไป ปัจจัยที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะ ต าแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นล าดับถัดไป ปัจจัยที่ 3 เลขประจ าตัวสอบ 10. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 10.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศธนาคาร ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 10.2 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ ส านักแผนเทคโนโลยี ดิจิทัล ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ และส านักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเรียงตามล าดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง 10.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ 4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงล าดับตามอัตราว่างหรือความจ าเป็นของส่วนงาน หากถึงล าดับแล้วผู้อยู่ในบัญชี ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4 ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป ผู้ผ่านเกณฑ์การ สรรหาคัดเลือกสามารถรอการแต่งตั้งได้เพียง 1 ครั้ง โดยไม่มีการน าไปต่อท้ายบัญชี ยกเว้น ผู้ผ่านเกณฑ์การ สรรหาคัดเลือกไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารอง 6 10.4 ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การท าหนังสือค้ าประกัน สืบประวัติตามที่ธนาคารก าหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร และส าเนาเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 10.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งเพื่อเข้ารับการพิจารณา และเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงล าดับ 10.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 10.7 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกแสดงความประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน ในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น แต่ไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารอง ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 11. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลอง ปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุ แต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลอง ปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการ ทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าผลการพิจารณาของ ธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถน ามาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถ ให้ความช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับ ตกในทุกขั้นตอน และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริต จะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

  วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments