กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/11833/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ย. – 23 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระนอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดระนอง ประสงค์จะรับสมัดรบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ทลักเกณท์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจัางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอนอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศวันสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมึรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(๑) จัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรนชาดิและสิ่งแวดลัอมจังหวัด รวมทั้ง แผนปฎิบัดิการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อนในระด้บจังทวัด
(๒) จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และลงค่าพิกัดตำแหน่งพื้นที่ภูมิประเทด
(๓) ร่วมติดตามตรวจสอบ กำกับและเฝ้าระวังพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาดิและแทล่งกำเนิดมลพิษ
(๔) ประสานหน่วยงานภายนอก และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันทรัพยากรธรรนชาติและ สิ่งแวดล้อม
(๕) ปฎิบัดิการส่งเสริมเผยแพร่ และสร้างเคริอข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัทยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ แก้ไขเพิ่มเดิม
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรน Microsoft Office, Arc Map

๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
– พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาดิ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๙
– พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
– พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒
– พ.ร.บ.คณะกรรมการนใยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
– พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒
– การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc Map

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 23 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.077824011

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments