กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/11830/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ย. – 23 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง วับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครนายก ประสงค์จะวับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปซะนั้น อาด้ยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วัธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบลัดรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จ้งประกาศวับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมืรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงหรือคุณจุฒอย่างอื่นทื่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชา การบัญชี บรืหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบรืหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเลีกทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวช้างต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฎิบ้ติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฎบดเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแชมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรึอสัญญาจัางและปฎิบ้ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 23 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments