สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/11846/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านวิชาการศึกษา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่ๅงพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการใน ตำแหน่งกลุ่มบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานไนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การ กำหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำทั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบ อำนาจการสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการบริหารทั่วไป โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (คร)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในรหัส วิชา ๒๐๒ ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศึลป้(เขียนแบบ)/เครื่องมือ กล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการผลิต)/เทคโนโลยือุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศึลป้ (การผลิต)/อุตสหกรรมศึลป้(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ อุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/กวรจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศกรรมการออกแบบและผลิต เครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฎบัตการสอนหรือหนังสือ รับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอบุมืตภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
๒.๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตริหริอคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแลัวทุกสาขา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสรีมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ่ผู้ปกครอง บุคคลใน ชุม•ชนหรือสถานประกอบการ เพี่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๒. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ๓. ปฏิบัติงานวิซาการชองสถานศึกษา

  ๔. ปฎิบ้ตงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหสีอผู้เรียน
  ๕. ประสานความร่วมมิอกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม ศักยภาพ
  ๖. ทำน บำรุง ส่งเสรีมศึลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ แลภูมิปัญญาพ้องลิ่น
  ๗. ศึกษา วเคราะห วจัย และประเมินพัฒนาการชองผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ๘. ปฏิบ้ตงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฎบตงานใน การจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความกัาวหน้าของเทคโนโลอึใหม่ ๆ เพื่อ นำมาใช้ปฏิบัติงาน
  ๙. ติดต่อประสานงาน ให้บรีการชุมชน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และขึ้แจงเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

  ๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการความร่วมมีอกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ ตดตามประเมิน ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามวัตถประสงค์และมีประสิทธิภาพ
  ๓.๒ ส่งเสริม สนับสบุนและประสานงานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหา ให้คำแนะนำ ออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ๓.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ใปรแกรมชุดคำสังในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาปฏิบัตงานในการ จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยืใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ ปฏิบัติงาน
  ๓.๔ ให้บริการข้อมูลไห้คำปรึกษาแนะนะ ตอบปัญหา และขึ้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  วิชาที่สอบ

  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
  –    พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  –    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
  –    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
  –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  –    สังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  –    พระราชกฤษฎกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
  –    พระราชบัญญัติความผิดทางละเมืดของเจัาหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
  –    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  –    ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
  –    ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้!ปรแกรมประยุกต์ ในสำนักงาน
  –    ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  –    ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในรหัสวิชา ๒๐๒
  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
  –    พระราชบัญญตการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  –    พระราชบัญญ้ตความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
  –    พระราชกฤษฎกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ์การบรัหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
  –    พระราชบัญญตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  –    ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
  –    ลังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  –    ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
  –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ ในสำนักงาน

  ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเอพาะตำแหน่งด้านวิชาการศึกษา
  ประเมินสมรรถนะครังที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
  ตำแหน่งครู และตำแหน่งวิชาการ
  (๑) ความอดทนเลียสละ และความรับผิดชอบ
  (๒) การคิดวิเคราะห์
  (๓) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพรับ
  (๔) ความสามารถในการสื่อสารได้ดี
  (๕) มนษย์สัมพันธ์และการปรับตัว

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – 26 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments