สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/11845/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานแปล(ล่าม)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กองบัญชาการตำรวจลันตบาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนชองพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานแปล(ล่าม)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานแปล(ล่าม)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านภาษาอังกฤษ
2. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
– TOEIC (Listening and Reading Test) ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน
– TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
– CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการใช้ภาษาอังกฤษ การแปลเอกสาร การสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานแปล(ล่าม)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ งานแปล งานพิมพ์เอกสาร งานประสานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศต่างๆ และการดำเนินงานทางธุรการ งานนโยบายต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

วิชาที่สอบ

พนักงานแปล(ล่าม)

1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ – Advanced Translation 50/100 – Listening Comprehension 30/100 – Reading and Analysis 20/100

2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ – Personal Data 20/100 – Cooperative Working Skill 40/100 – Leadership and Administrative Skill 40/100

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานกำลังพล ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันดิบาล ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ อาคาร ๖ ชัน ๓ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 18 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022051824

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments