มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์: https://ehenx.com/11852/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และอาศัย อานาจตามคำสังมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2544/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจไห้รอง อธิการบดีปฏีบัดีราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  1. ปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานเลขานุการ
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

1) ด้านการปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้วไป เข่น งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย เอกสารงานรวบรวมข้อมูล และสถิติ งานระเบียบแบบแผน และงานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสบุนการบริหารสำนักงานใน ด้านต่าง ๆ เข่น งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบีติราชการ งานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ งานสัญญา ต่าง ๆ เป็นต้น
(3) ปฏีบติงานเลขาบุการ เข่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตริยมเรื่องและ เตริยมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอน ๆ เพื่อให้การ ดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จลุล่วงด้วยความเริยบรัอยมีประสิทธิภาพ และเก็บ รักษาความลับเป็นอย่างดี
(4) ดำเนินการเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการต้อนรับและเกิดความร่วมมือด้านวชาการ
(5) ให้บริการวชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปริกษา แนะนำ ในการปฏึบ้ติงานแก่ เจ้าหนัาที่ ในการตอบปัญหาและขี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนัาที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบีติหนัาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ด้านการบริการ
(1) การเตรียมการต้อนรับและวางแผนการจัดงานพิธึการต่างๆ ที่มีความสำคัญให้ ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร
(2) จัดเก็บข้อมูลฟ้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวชาการเกี่ยวกับด้านการ บริหารงาน ทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต-นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับ ทราบข้อมูล และความรูต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสบุนภารกิจชองหน่วยงานและใข้ ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(3) ให้คำปรึกษา แนะนำฟ้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงาน ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนัาที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(4) ให้คำปรึกษา แนะน์าเบี้องต้น ในด้านวขาการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล และข้อเท้จจริง รวมถึงความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 23 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments