กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/11867/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (สำนักงานประมงจังหวัดน่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ ริริการและเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัดเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัดเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัดรากำลังพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๑๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรทาและเสือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ และคำลัง กรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด กรมประมงมึอำนาจดำเนินการและปฎนัตราชการแทนอริบดึกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับคุณๅฒิปวิญญาตรึ จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในทุกสาชาวิขา และเป็นผู้พิการตานประกาศกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมบุษย์ เรึอง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ห.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ (๒) ความพิการทางการได้ยินหรึอสื่อความเหมาย และข้อ ๓ (๓) ความพิการทางการเคสื่อนไหว หรึอร่างกาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏีบัติงานบริหารทั่วไปเที่ยวกับการรวบวิวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสบุนการบริหาร สำนักงานไนด้านด่าง ๆ เข่น งานบริหารทรัพยากร บุคคล งานบริหารงานงบประมาณ งาบบริหาร แผนปฎิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาด่าง ๆ เป็นด้น งานเลขานุการ ของผู้บริหาร เข่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัด เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นด้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยลั่งการ ของผู้บริหาร จัดเดริยมการประชุม บันทึกและ เรียบเรียงรายงาบการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมึประสิทธิภาพและ บรรลุรัดอุประสงค์ของหน่วยงาน ทำเรื่องดีดต่อ กับหน่วยงาบและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป็าหมาย คามที่กำหนด ข่วยดีดตามการปฎิบัดิตามมดิของ ที่ประชุม หรือการปฎิบัดิดามคำสั่งชองผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป และปฎิบัดิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อดามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญตการจัดซื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุม และงานเลขาบุการ
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี
  – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานประมงจังหวัดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments