กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/11869/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบต๊เฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำภรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำลังกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย ไท้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฎนิดราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับ การบริหารพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

ได้รับๅฒิปรืญญาตรืจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองไนสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนไลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ทางการอาหาร ทางเทศไนไลยึ การบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางชีววิทยา ทางผลิดภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางเทศโนไลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางวิทยาศาสตร์และ เทศโนไลยึการอาหาร
สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกด์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี
หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฎิบัติงานลึกษา ทดลอง วิจัยด้านการแปรรูปสัตว์นํ้า ให้เป็นผลตภัณฑ์อาหารชนิดด่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธืในการ แปรรูปสัตว์นํ้เาของชาวประมง และโรงงานอุตสาหกรรม สัตว์นํ้า ให้มึประสิทธิภาพ ศึกษาวิเคราะห์หาความสด และคุณภาพของสัตว์นํ้า ปรับปรุงวิธึการดูแลรักษา การขนส่ง การบรรจุ และการเก็บรักษาสัตว์นํ้า เพื่อรักษา คุณภาพสัตว์นํ้าให้เป็นไปดามมาตรฐาน วิเคราะห์คุณภาพ สัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคม และจุลินทรีย์ เพื่อการรับรองคุณภาพ และเป็นไปดามมาตรฐานของ ประเทศ หรือมาตรฐานระดับสากล ตรวจสอบสุขลักษณะ สถานแปรรูปสัตว์นํ้า แหล่งขนถ่ายและสถานประกอบการ อื่น ๆ พื่เกี่ยวขัอง เพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ/หรือระบบคุณภาพ HACCP วิเคราะห์ วิจัย และ ประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าและระบบ ควบคุมตรวจสอบที่มึความซับซ้อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพของตน และปฎิบัติงาน อื่น ๆ พื่เกี่ยวขัองดามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  – การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ประมงส่งออก
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมง
  – การวิเคราะห์คุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมึ และจุลินทรีย์
  – การรับรองมาตรฐาน GMP และระบบคุณภาพ HACCP

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพรัอมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง อาคารปรึดา กรรณสูต ฝ่ายบรํหารทั่วไป ชั้น ๑ กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 2 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025620600

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments