กรมทรัพยากรน้ำ

ลิงค์: https://ehenx.com/11890/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรนํ้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๗

ด้วยกรมทรัพยากรนั้า โดยสำนักงานทรัพยากรนั้าภาค ๗ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็น พนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพื่มเดิม ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วัธึการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพ้นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัตเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบีตเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นายช่างเทคนิค

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง


นายช่างโยธา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์นโยบายแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตาม วัตถุประสงค์
(2) ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
(3) ศึกษาวิเคราะห์ แผนงานการติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอบริหาร
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นายช่างเทคนิค

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคของหน่วยงาน โดยปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการสื่อสาร
(2) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธา

(1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไขและกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

การประเมินครั้งที่ 1 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่

1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

1.3 กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานหรือโครงการ การบริหารแผนงานหรือโครงการ การติดตามประเมินผลนโยบายหรือโครงการ

2.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนโยบายรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.3 ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

2.4 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานด้านนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และ ที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้


นายช่างเทคนิค

การประเมินครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)

1.ความรู้ทั่วไป ได้แก่

1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

1.3 กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น

2.2 ความรู้เกี่ยวกับช่างเทคนิค

2.3 ความรู้ด้านเครื่องกล

2.4 ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

2.5 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นายช่างโยธา

การประเมินครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)

1.ความรู้ทั่วไป ได้แก่

1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

1.3 กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น

2.2 ความรู้เกี่ยวกับช่างเทคนิค

2.3 ความรู้ด้านเครื่องกล

2.4 ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

2.5 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. – 26 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พ.ย. 2563

สอบวันที่: 18 พ.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 18 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments