กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/11886/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารันราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัคิงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งดั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานน่ฎิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัดิงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามความในมาดรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขับเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารันราชการ จีงประกาศรันสมัครสอนแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 2. ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัดิงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ด้านวิชาการแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฎิบัดิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัดิในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ร่วมกำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ดูแลให้การรับรอง สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการดามมาตรฐานแรงงานที่สอดคลองกับมาดรฐานแรงงานสากล
 2. คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให!ต้รับสิทธิประไยชน่ตามที่กฎทมาย กำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ต็
 3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และกฎหมายที่เกี่ยวช้อง
 4. พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบรัหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลัอมในการทำงานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในกำกับของรัฐ
 5. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ สวัสดิการแรงงาน
 6. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
 7. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบ ด้านแรงงาน
 8. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริทาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานด่าง ๆ เกี่ยวกันการคำเนินงาน ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ ต้านสวัสดิการแรงงาน และด้านมาตรฐานแรงงาน เพื่อสร้างความเช้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 2. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรึอจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ การบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธคาสตร์ มาดรการ แผนงาน/ โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงาน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบด่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และการทำความเช้าใจในเรื่องด่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
 2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็ฐข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

2. ด้านบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

การสอบแช่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารกทั่วไปเฉพาะดำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเค็ม 100 คะแนน) โดยวัธึสอบข้อเขียน แบบปรนัย โดยกำหนดหลักสูตรการสอบ ดังนี้

 1. ความรู้ด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องลันภารกิจของกรมสวัสติการและคุ้มครองแรงงาน (พระราชบัญญ้ติที่อผู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ จำนวน ๗ ฉบับ)
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ ลังคม และเทคโนโลยีรวมกึงนโยบาย ด้านแรงงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

การสอบแช่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารกทั่วไปเฉพาะดำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเค็ม 100 คะแนน) โดยวัธึสอบข้อเขียน แบบปรนัย โดยกำหนดหลักสูตรการสอบ ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากครลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562
 5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 7. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 8. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
 9. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การสอบแช่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารกทั่วไปเฉพาะดำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเค็ม 100 คะแนน) โดยวัธึสอบข้อเขียน แบบปรนัย โดยกำหนดหลักสูตรการสอบ ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 4. ระเบียบสำนักนากยรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments