กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/11883/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี,นครพนม,บุรีรัมย์,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ศรีสะเกษ,สุรินทร์,อำนาจเจริญ (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขด ๖

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ต้วย สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงรันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วึธึการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบตเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๖๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการพัวไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล

วิชาที่สอบ

นายช่างไฟฟ้า

ความรู้ทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประขาสัมพันธ์ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวช้องกับกรมประชาสัมพันธ์

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟท้า-อิเล็กทรอนิกส์
๒. ระบบแสงสว่าง-ระบบปรับอากาศ
๓. ระบบเสียงในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
๔.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงระบบ AM และระบบ FM
๕.ความรู้พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการ ออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุม หลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณๆ)
๖. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกตํใช้งาน คอมพิวเตอร์ไนวิทยุกระจายเสียง
๗. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเชื่อมโยงสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงสื่อคมนาคม
๘. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการบีารุงรักษาอุปกรณ์ วิทยุ
๙.ความรู้พื้นฐานต้านสื่อสังคมออนไลน์ (โขเชียลมีเดีย)


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ความรู้ทั่วไป

๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวช้องกับกรมประชาสัมพันธ์

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
๒. ความรู้พื้นฐานระบบแสง สี เสียง
๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนปกรณ์ ประกอบด้วย อุดเครื่องชยายเสียง เครื่องเล่น บันทักเสียง เทปเสียง วิดิทัศน์
๔. ความรู้พื้นฐานการจัดและใช้งานอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องสัมมนา ฝึกอบรม และการประชุมทั้งในและนอกสถานที่
๕.ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน ออกแบบหรึอดัดต่อด้านภาพและเสียง
๖.ความรู้ต้านสื่อสังคมออนไลน์( Social Media)

ภาคปฎิบัดิ การตัดต่อเบื้องต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 3 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประชาสัมพันธ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments