กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/11907/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่ง,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทรัพยากรธรณี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาณเฉพาะ

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕อ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมึรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่ง

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่ง

วุฒิไม่ดํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธฺรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับ วุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธของงานเป็นที่ ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนงสึอรับรองการ ทำงานจากนายจัาง หรือหน่วยงาน ซึงระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติ หรือส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือ ความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมี ประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏีน้ตอย่างน้อย ๒ ชิ้น


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่

วุฒิไม่ดํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หฺรึอ ทางเทคโนโลยึธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัตึ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ บี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ บี สำหรับ วุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธี้ของงานเป็นที่ ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจาก นายจ้าง หรึอหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติ หรือส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความขำนาญ หรือ ความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมี ประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบ้ตอย่างน้อย ๒ ชิ้น


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์

วุฒิไม่ตากว่าปรีญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทฺางเทคโนโลยธรณี หรือทางชีววิทยา และมีประสบการณ์ในงาน ที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปรีญญาตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปรืญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปรีญญาเอก ประสบการณ์ที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะด้องสามารถ พิสูจน์ไห้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธี้ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก นายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

วุฒิไมตากว่าปริญญาตริ สาขานึตคาสตริ และมีประสบการณ[นงาน ทจะปฏิบัตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตริ ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบ้ตเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ พลงาน ผลสัมฤทธิ้ของงานเป็นที่ประจักษ และประสบการณ์ไนงานนั้นๆ โดยมีหนังสึอรับรองการทำงานจาก นายจัาง หริอหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หริอ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความขำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในด้านการบริหารจัดการแหล่งอบุรักษ์ธรณีวิทยาและอุทยานธรณี การจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ และการอบุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา การเสนอแนะทิศทาง กลอุทร แผนแม่บท ภารกิจ และการบริหารงาน การตดตาม ประเมนผลด้านธรณีวิทยา
๒. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการศึกษา ด้นคว้า และวิจัย เพื่อสรัางองค์ความรู้ หรึอเสนอ ความเห็นด้านธรณีวิยาด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและอุทยานธรณีเพื่อให้การบริหารจัดการและ การพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและอุทยานธรณีเป็นไปดามฟ้าหมายที่กำหนด
๓. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งอบุรักษ์ธรณีวิทยาและอุทยานธรณี ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คูมอหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อใข้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรึอผู้สนใจทั่วไปนำไปประอุกตใชให้เกิด ประโยชน์
๔. ก่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีในด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการมส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการ
๕. ปฏิบ้ตงานอื่นที่Iด้รับมอบหมาย


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแร่

๑. ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรแร่
๑.๑ ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานสำรวจและตรวจสอบแหล่งแร่ การจัดทำข้อมูล บัญชีทรัพยากรแร,ของประเทศ และการกำหนดพี้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง
๑.๒ ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานที่สนับสบุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย บริหารจัดการแร่แห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่ แห่งชาติ
๒. ศึกษา คันคว้า วิจัย ด้านทรัพยากรแร่เชิงลึกรายชนิดแร่
๓. พัฒนาและจัดทำมาดรฐานด้านทรัพยากรแร,
๓.๑ พัฒนาและกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ และประมวล วิธึปฏิบ้ติงานด้านทรัพยากรแร่ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อใข้อ้างอิงทาง วิชาการและเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓.๒ พัฒนามาดรฐานทางวิชาการและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขา ธรณีวิทยาเหมืองแร่
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู
๔.๑จัดทำองค์ความรู้วิชาการด้านทรัพยากรแร่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการกำเนิดและการจำแนกประเภท แหล่งแร่ สารละลายนํ้าแร่ การสะสมตัวของสินแร,และโชนแหล่งแร่ การกำเนิดแหล่งแร่ระดับภูมิภาคที่สัมพันธ์ กับธรณีแปรสัณฐาน การสำรวจและประเมินปริมาณแร่ เพื่อใข้อ้างอิงทางวิชาการ
๔.๒ นิกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ ให้แก่เจ้าหนัาที่หรีอผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์

๑. ด้านให้คำปรึกษา
๑.๑ ให้คำปรึกษา การบรีหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เหมาะสมกับแนวโนมในสถานการณ์ ปัจจุบัน และครอบคลุมแก่กลุ่มเปัาหมายที่มีส่วนร่วมในการบรีหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์
๑.๒ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบรีหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ด้วยแนวคิดทรึอนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมิอในการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้เหมาะสมกับแนวโน้ม ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๑.๓ให้ข้อคิด คำแนะนำแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และผู้บริหารของกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขด ๑-๔ รวมทั้งเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารึอ เจรจา เกี่ยวกับการบริหารจัดการ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพื่อให้เกิดประโยขนํในการดำเน้นงานร่วมกัน
๑.๔ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพี่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฎิบ้ดีงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรีหารจัดการแหล่ง ซากดึกดำบรรพ์
๒. ด้านการศึกษา สำรวจ และวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์และประเมินข้อดีข้อเสียของ แต่ละรูปแบบ ก่อนวางแนวทางในการปฎิบดีงานการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับ ใข้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

๓. การพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน
๓.๑ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบรหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการชองประชาชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ วางแผนและร่วมดำเนินการดึดตาม และประเมินผลด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ พรัอมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏึบัตงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเปัาหมายผลสัมฤทธี้ ที่กำหนด
๓.๓ ประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์กับบุคคล หน่วยงาน หรือ องค์กรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมีอตามนโยบายซอง รัฐบาลและเพื่มศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้บรรลุผลตามเปัาหมายที่กำหนด
๔. ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้
๔.๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผปฏีบ้ดึงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ปฏี•บดงานด้านการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์!ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔.๒ ปฏิบ้ตงานดามแผนปฏีบ้ตการที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดไว้
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ดามที่!ด้รับมอบหมาย


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกตำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ ในส่วนที่ก่รมทรัพยากรธรณีรับมิดชอบ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับ มิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับมิดชอบชองกรม
๔. ให้คำปรึกษาและแนะนำแกบุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการภายในกรม เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการ ของกรม และปฏีบีติงานร่วมกับส่วนราชการภายในกรมและหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏีบ้ติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดามที่กรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรธรณี :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ชั้น 1 อาคารเพชร ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – 2 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรธรณี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments