องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/11913/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน,ลูกจ้างประจำ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,150-16,830
อัตราว่าง: 140
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศปองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรมโดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจำนวน 27 อัตรา และจ้างเป็น ลูกจ้างประจำ จำนวน 113 คน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงาน

อัตราว่าง : 27 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10150-16830 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี


ลูกจ้างประจำ

อัตราว่าง : 113 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10150-16830 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงาน

พนักงาน

4.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 

4.2 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ติดยำเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้ำงในระยะที่ ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 4.3 ตำแหน่งในสังกัดฝ่ำยผลิตยา, โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม, โรงงานผลิตยารังสิต 1, โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสีและสามารถปฏิบัติงานช่วงกลางคืนได้ 

4.4 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) 

4.5 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่ำว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่า ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกำศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรอง ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิตามประกาศและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์

ลูกจ้างประจำ


ลูกจ้างประจำ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงาน


ลูกจ้างประจำ

วิชาที่สอบ

พนักงาน


ลูกจ้างประจำ

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การเภสัชกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การเภสัชกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments