กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/12005/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศกึษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

กรณีคนพิการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนด จะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยอนุโลม

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาคความรู้ความสามารถท์วไป
๑. ยุทธศาสตร์ซาต็ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์
๒. นโยบายชับเคส์อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการวัเคราะห์ โครงการ ตามหลักทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ภารกิจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานที่สำคัญของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. ระเบ้ยบสัาบักนายกวัฐมนตร์ว่าด้วยการตรวจราชการ ท.ศ. ๒๕๔๘
๖. ห.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๗. พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวัธึการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดึ ท.ศ. ๒๕๔๖

ภาคปฏิบัติ ะ การใข้คอมเท้วแตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดอุบลราชธานี หมู่ 6 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments