กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/12009/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (ศาสลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรมการปกครองที่ 606/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3442/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่าไม่สามารถสมัครได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

  1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint
  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
  4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยกาบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมาย่วาด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญษตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การดำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป ฯลฯ
  5. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปกิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments