Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -9 พ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

ลิงค์: https://ehenx.com/14036/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เลย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 เม.ย. – 9 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 เม.ย. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล”

ลิงค์: https://ehenx.com/14028/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ 12 มี.ค. -31 มี.ค. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล”

ลิงค์: https://ehenx.com/13198/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มี.ค. – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 มี.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

ลิงค์: https://ehenx.com/13148/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2564 รวม 37 อัตรา,

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”

ลิงค์: https://ehenx.com/12372/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักบัญชี,นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,500-35,700
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 ก.พ. 2564 รวม 37 อัตรา,

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”

ลิงค์: https://ehenx.com/12344/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักบัญชี,นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 22,500-35,700
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -7 ก.พ. 2564

มหาวิทยาลัยนครพนม”

ลิงค์: https://ehenx.com/12324/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 7 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ก.พ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล”

ลิงค์: https://ehenx.com/12271/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (คณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -25 ม.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

ลิงค์: https://ehenx.com/12234/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 25 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -15 ม.ค. 2564

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”

ลิงค์: https://ehenx.com/12206/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 15 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**