สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/12065/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนังกานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมทการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

ประเภท : บริหารทั่วไป-บริการ

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800-21000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 1

เงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวน :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 2

เงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวน :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 3

เงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 4

เงินเดือน :21000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 5

เงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวน :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 6

เงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 7

เงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 8

เงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวน :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 9

เงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวน :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 1
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขาวิชาการบัญชี
  2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 2
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 3
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 4
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 7. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 5
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 7. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 6
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 7
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ทางการออกแบบสื่อสาร
  2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางมัลติมีเดีย
 2. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator InDesign และ Microsoft Office ได้ดีและสามารถผลิตและตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 7. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 8
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  3. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น อดทน ขยัน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 9
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล
  3. สาขาวิชาการเลขานุการ
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 1

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานการเงิน บัญชี งบประมาณ และงานพัสดุ
 2. งานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 2

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานบริหารจัดการ รวมถึงงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 2. งานเอกสารต่างๆ เช่น งานจัดการประชุม ฝึกอบรม งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารและรวบรวมสถิติต่างๆ เป็นต้น
 3. งานระบบคุณภาพ ISO 9001/2015
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 3

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานบริหารทั่วไป เช่น งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร งานงบประมาณ และงานพัสดุ เป็นต้น
 2. งานจัดซื้อจัดจ้าง
 3. งานระบบคุณภาพ ISO 9001/2015 และงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 4

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งแผนเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 2. งานจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการให้สิทธิและประโยชน์ และผลการดำเนินงานของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 5

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานช่วยสนับสนุนการติดตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 2. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 3. งานให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามให้กับนักลงทุน
 4. งานจัดทำรายงาน และสถิติต่างๆ
 5. งานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ – ส่ง เอกสาร
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 6

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. งานบันทึก แก้ไขข้อมูล (Data cleansing) และการเชื่อมโยงข้อมูล
 3. งานเตรียมการประชุม จัดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 7

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานประชาสัมพันธ์ เช่น ออกแบบและจัดทำชิ้นงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊คอินสตราแกรม และไลน์ เป็นต้น
 2. งานสนับสนุนด้าน IT เช่น ดูแลเว็บไซต์ เฟสบุ๊คอินสตราแกรม และไลน์ เป็นต้น
 3. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 8

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
 2. งานบันทึก ตรวจสอบตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์สาธารณูปโภค และงานระบบดับเพลิงภายในอาคาร
 3. งานประสานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานสนับสนุนการลงทุน​​​​​​​ หน่วยที่ 9

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้

 1. งานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ – ส่ง เอกสาร ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
 2. งานบันทึกข้อมูล จัดพิมพ์เอกสารทั่วไป และจัดเก็บเอกสาร
 3. งานติดต่อประสานงานทั่วไป
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments