สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/12068/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ม.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้พานักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนรักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แ่หงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโ
ทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ดูแล และตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องฝึกอบรม ของสำนักงาน ก.พ. ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำตัวเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. รวมทั้งประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ (แล้วแต่กรณี)
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ โปรแกรมใช้งาน และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
4. เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น โปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของส่วนราชการและจังหวัด เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
(4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ในระบบคอมพิวเตอร์ และการกู้คืนข้อมูล (Restore)
(5) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศศูนย์ข้อมูล (Data center)

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments