สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/12094/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานสถิติตจังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ด้วยจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานสถิติตจังหวัดจันทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสถิติ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสถิติ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ทำงานโดยการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถิติอย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานสถิติ

(1) งานด้านวิชาการสถิติ และปฏิบัติการสถิติ

– วางแผน และเตรียมงานโครงการสำมะโน/สำรวจ
– ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ควบคุมคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ
– บันทึก/ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ โครงการสำมะโน/สำรวจ
– จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ สรุปสถานการณ์ และเผยแพร่รายงานโครงการสำมะโน/สำรวจ

(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

พนักงานสถิติ

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

1) ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาใน การประเมิน ดังนี้

  • การคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ และด้านเหตุผลในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพการหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถาณการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
  • ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย บทความหรือข้อความที่กำหนดให้ รวมทั้งการสรุป ตีความและทดสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 50 ข้อ 50 คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้

  • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการทางสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การเก็บ บันทึก รวบรวมข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ
  • ความรู้พื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติตจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสถิติตจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 ธ.ค. 2563

สอบวันที่: 20 ธ.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 20 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments