กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/12202/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-11,380
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนรักงานโสตทัศนศึกษา

ด้วยศูนยถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนกงานโสาตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จัหวัดพิษณุโลก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-11380 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รับผิดชอบในการร่วมผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 2. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยานต่างๆ ของกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัตงานด้านโสตทัศนศึกษา ในการประชุม ฝึกอบรม หรือการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ เช่น จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ
 4. ใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายภาพเคลื่อนไหว เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เพื่อประกอบคำบรรยายในการประชุมหรือการฝึกอบรมต่างๆ
 5. บันทึกเสียง ถ่ายภาพยนต์ และภาพนิ่ง ตลอดจนล้าง อัด ขยายภาพ จัดหา จัดเก็บ และควบคุมการเบิกจ่าย
 6. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เีก่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 1. มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้และซ่อมแซมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 655 หมู่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments