กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/12209/ หรือ
ตำแหน่ง: นักการทูตปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 9 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/197 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่นักการทูตปฏิบัติการ หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/227 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายานการทูต ตำแหน่งนักการทูต ระดับปฏิบัติการ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/241 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่องการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่นักการทูตปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักการทูตปฏิบัติการ

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500/17,500 – 19,250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักการทูตปฏิบัติการ

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
  2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักการทูตปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้อใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัิตงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการทูตและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์และใช้ประกอบการกำหนดและดำเนินนโยบายของรัฐบาล ในด้านการทูตและต่างประเทศ จัดทำข้อมูลภูมิหลัง ประเด็นการหารือ ประเด็นการประชุม จดบันทึกการสนทนา การประชุม และประสานงานสำหรับการเยือน การประชุมระหว่างประเทศ ปฏิบัิตงานด้านกงสุล เช่น งานด้านสัญชาติและนิติกรณ์ และการช่วยเหลือคุ้มครอง คนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น งานด้านพิธีการทูต เช่น การอำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแก่คณะทูตานุทูต กงสุลในประเทศไทย และงานเกี่ยวกับระเบียบพิธีการทูต เป็นต้น รวมทั้งงานด้านสารนิเทศ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทย และงานการทูตเพื่อวัฒนธรรม การทูตเพื่อประชาชน เป็นต้น

2. ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ผู้สมัครสอบควรมี

ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในประเทศไทยและในโลก มีความรอบคอบ รอบรู้ มีความตื่นตัวสนใจที่จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการสือสาร เจรจาโน้มน้าว สามารถปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทในการเข้าสังคม มีความละเอียดอ่อนและช่างสังเกต มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วย ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

นักการทูตปฏิบัติการ

หลักสูดรการสอบแข่งขัน และวิธีการสอบ
หลักสูตรการสอบแข่งขันและวิธีการสอบจะใช้กับผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการด่างประเทศจะใช้ช้อสอบในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหนงชุดเดียวกันสำหรับผู้สมัครสอนในตำแหน่งนักการทูตปฎิบัติการ และเกณฑ์การตรวจ ให้คะแนนของข้อสอบจะใช้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 วิขา ดีอ

(1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) เป็นข้อสอบภาษาไทยเพื่อทดสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปที่เกี่ยวข้องกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กฎหมาย ๆลๆ ทั้งของประเทศไทย และของโลก

(2) วิชาการใข้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 วิขา คือ

(1) วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (120 คะแนน) ประกอบด้วย

(ก) เรียงความเป็นภาษาต่างประเทศ (45 คะแนน) โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกตอบเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น อารบิก เวียดนาม เขมร พม่า หรือบาฮาซา (อินโดนีเซีย)

(ข) ย่อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

(ค) แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

(ง) แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (15 คะแนน)

(2) วิชาความรู้สำหรับนักการทูต (80 คะแนน) ประกอบด้วย

(ก) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (30 คะแนน)

(ข) องค์การระหว่างประเทศ (25 คะแนน)

(ค) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (25 คะแนน)

(ง) กฎหมายระหว่างประเทศ (25 คะแนน)

โดยในส่วน (2) บังคับทำตอบในขัอ (ก) และเลือกทำตอบอีก 2 ข้อ ในข้อ (ข) (ค) หรือ (ง) ชี่งผู้สมัครสอบสามารถ เลือกตอบเป็นภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน รัสเชีย จีน ญี่ปุ่น อารบิก เวียดนาม เขมร พม่า หรือบาฮาชา (อินโดนีเซีย)

ทั้งนี้ สำหรับภาษาต่างประเทศอี่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญภาษานั้นๆ แปลคำตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้กรรมการผู้ออกข้อสอบเป็นผู้ตรวจคำตอบต่อไป

การสอบแช่งข้นเพื่อวัคความเหมาะลมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
แบ่งเป็น 2 ส่วน คีอ

ส่วนที่ 1 (100 คะแนน)
– เป็นการประเมินความเหมาะสมจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การหารือกลุ่ม (Group Discussion) การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) หรือการสรัางสถานการณ์จำลอง ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบการทำกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ส่วนที่ 2 (100 คะแนน)
– เป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพี่อทดสอบพื้นฐานความรู้สำหรับการทำงาน ในกระทรวงการต่างประเทศ และความเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โดยประเมิน ความเหมาะสมจากประวัติส่วนคัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประสบการณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบแช่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องเข้ารับการประเมิน ด้วยกิจกรรม Assessment Center Method (ACM) ของกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นจึงเข้ารับการประเมิน เพี่อความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศจะสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั้วไปก่อน เมื่อสอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 9 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments