ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/12221/ หรือ
ตำแหน่ง: ภาคก.2564(ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ม.ค. – 31 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ภาค ก. ก.พ.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่
แพร่ข่าวรับสมัครสอบ ม.ค. ๖๔ – ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ https://www.ocsc.go.th หรือ https://job.ocsc.go.th
กรอกใบสมัคร เลือกวันสอบ และ
 เลือกศูนย์สอบ
ั้งแต่วันที่ ๘ ม.ค. ๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
(กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน
จะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔)
– ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ชำระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.
ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร
– ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
 (มหาชน) ทุกสาขา
– ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เมนู
 “ธนาคารกรุงไทย NETBANK”
– ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
 (มหาชน)
อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔
ถึงวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔
– ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และพิมพ์
 บัตรประจำตัวสอบ
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ – ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
(รอบละ ๖,๘๓๓ ที่นั่งสอบ x ๖ รอบสอบ
รวมทั้งสิ้น ๔๐,๙๙๘ ที่นั่งสอบ)
ระดับปริญญาโท :
รอบสอบที่ ๑ ส. ๓ เม.ย. ๖๔
ระดับปริญญาตรี :
รอบสอบที่ ๒ อา. ๔ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๓ จ. ๕ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๔ อ. ๖ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๕ พ. ๗ เม.ย. ๖๔
รอบสอบที่ ๖ พฤ. ๘ เม.ย. ๖๔
๑. สำนักงาน ก.พ. ๑๑๕ ที่นั่งสอบ
๒. มรภ.พระนคร ๕๐๐ ที่นั่งสอบ
๓. ม.เกษตรศาสตร์ ๑,๐๓๐ ที่นั่งสอบ
๔. มรภ.สวนสุนันทา ๘๙๒ ที่นั่งสอบ
๕. ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ๓๑๐ ที่นั่งสอบ
๖. ม.แม่ฟ้าหลวง ๖๕๐ ที่นั่งสอบ
๗. มรภ.พิบูลสงคราม ๔๖๓ ที่นั่งสอบ
๘. ม.อุบลราชธานี ๔๐๐ ที่นั่งสอบ
๙. มรภ.บุรีรัมย์ ๓๓๘ ที่นั่งสอบ
๑๐. มรภ.สุราษฎร์ธานี๑,๐๐๐ ที่นั่งสอบ
๑๑. ม.วลัยลักษณ์ ๕๐๐ ที่นั่งสอบ
๑๒. ม.ทักษิณ ๖๓๕ ที่นั่งสอบ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ
 https://job.ocsc.go.th
พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๔  ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ
 https://job.ocsc.go.th

หมายเหตุ : กำหนดการและสถานที่สอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ภาค ก. ก.พ.

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๒.๑ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (สำเนา) (สำเนา) เอกสารแนบ ๓ ๒

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจาก งานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ สมัครสอบได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๒.๒ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

๒.๓ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ภาค ก. ก.พ.

การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ

๙.๑ ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบดังกล่าวไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้น ในครั้งนั้นด้วย

๙.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

๙.๓ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

๙.๔ ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(๑) เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรง กับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

(๒) ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔

(๓) ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศนี้

วิชาที่สอบ

ภาค ก. ก.พ.

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้

๖.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

(๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ

(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ

(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

๖.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบ การทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

๖.๓ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

๗. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

๗.๑ ระดับปริญญาตรี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๗

๗.๒ ระดับปริญญาโท ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๘. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและการพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์http://job2.ocsc.go.th ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๑๐. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

๑๐.๑ ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๔” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ ๘

๑๐.๒ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 31 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments