กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/12296/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 7,590-8,300
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันทันตกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

บระกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่สถาบันทันตกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 4 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ไต้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ การรักษาทางด้านทันตกรรมให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การบัองกันโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการไห้บริการ สามารถช่วยเหลือทันตแพทย์ชัดเตรียมและเรียงลำดับเครื่องมือในการรักษาทางหันตกรรม รวมถึงช่วยเหลือ ทันตแพทย์ให้การรักษาทางท้นตกรรมได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเขียน 

สถาบันทันตกรรม สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments