กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/12297/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,200-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันทันตกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่สถาบันทันตกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขเกี่ยวกับ การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ-ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวง สาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

ประเภท : กลุ่มเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบใต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาหนึ่ง วิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

นายช่างเทคนิค

(1) ด้านปฏิบัติการ

  1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโลหะ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆไนความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
  2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปรง สำรวจ เขียน หริออกแบบ ดีดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ รวมทั้งการ ทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิด ความปลอดภัย
  3. ช่วยในการคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน วัสดุและ ครุภัณฑ์อื่นๆ งานช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

(2) ด้านบริการ

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะ ด้าน และทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มิความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. ดีดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็น บุคลากรที่มีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น/อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางท้นตกรรมในอาเซียน

สถาบันทันตกรรม สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments