กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/12310/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมราชทัณฑ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ด้วยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนา พฤตินิสัย เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๓ ของหนังลือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพิมพ์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพิมพ์

 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา


นักจัดการงานทั่วไป

 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ – ส่งหนังสือ งานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือเอกสารต่างๆ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์เกี่ะเวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผน และติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก เรียบเรียง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานพิมพ์

ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน

ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน โดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. การใข้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Excel, Powerpoint ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
 3. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
 4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม
 5. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยแนผลพลอยได้จากการดำเนินงานฟิกวิชาชีพ
  ผู้ต้องขัง พ.ศ.2563
 6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พ.ศ.2546

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) 50 คะแนน


นักจัดการงานทั่วไป

ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน

ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน โดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Excel, Powerpoint ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
 3. พระราชบัญญัตราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
 4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม
 5. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเในผลพลอยได้จากการดำเนินงานปีกวิชาชีพ
  ผู้ต้องชัง พ.ศ.2563
 6. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง
 7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พ.ศ.2546

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การส้มภาษณ์) 50 คะแนน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมราชทัณฑ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กองพัฒนาพฤตินิสัย ชั้น 5 ห้องกลุ่มงานบริหารการเงิน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029673560

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments