กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/12313/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศกฮงการสังคม ที่ 1/2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเสือก เป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมบุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เขารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

 • สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริมสัญญาจ้าง
 • มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในระดับดี ทั้งนี้ ความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลหรือการจัดทำ Infographics จะเป็นประโยชน์โนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างดี
 • มีทักษะการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงานและระบบราชการ
 •  มีความสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

  • ประสานงานในการสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและให้คำมั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
  • รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในไทยหรือประเด็นที่อย่ใน ความสนใจในเวทีระหว่างประเทศ และท่าทีของประเทศและองค์กรต่าง ๆ ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับไทย
  • ดูแลและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เข้าร่วมและจัดทำรายงานการประชุม ด้านสิทธิมนุษยชน จัดเตรียมการประชุมและการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสถานที่

  วิชาที่สอบ

  พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

  การคัดเลือก/การประกาศรายชื่อผู้หี่ฝานการคัดเลือก

  กองการสังคมจะพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครของ ผู้สมัคร และติดต่อกลับ เพี่อเชิญเข้าสอบข้อเขียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะนัดสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนต่อไป ทั้งนี้ จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพี่อเริ่มปฏิบัติงานในโอกาสแรกต่อไป

  การจัดจ้าง

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำ หลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างฯ มาวางไว้กับ กระทรวงการต่างประเทศในวันที่ทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและ การบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๒๔๔ (ปาณิศา)

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

  ผู้สนใจสามารถเรียกดูใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th (หน้าภาษาไทย ประกาศกระทรวงๆ) -ผู้สนใจยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 

  1. ยื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ใน วันและเวลาราชการ โดยระบุหน้าชองว่า “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ (สมัครงานตำแหน่ง พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)”
  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2643 5064 พร้อมนำใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสาร และหลักฐานตามข้อ 4 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
  3. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ humanrights.mfa@gmail.com พร้อมนำ ใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026435064

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments