ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลิงค์: https://ehenx.com/13124/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรา กำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

 ๑. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา หรือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
๒. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๑. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

 ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่นการรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ มีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ ค้นหา และเป็นหลักฐานของทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครูภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมไว้ใช้งาน
๔. รวบรวมรายการผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิน้ติงานต่อไป
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิน้ติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๑. จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
๒. จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของทางราชการ รวมทั้งตั้งงบประมาณ ในหมวดค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๓. จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
๔. การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
๔. การบันทึก ตรวจสอบ และล่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๖. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องเพื่อส่งเสริมแสะสนับสนุนระบบ GFMIS ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
๗. ตรวจสอบการรับรองเงินเดือนของข้าราชการในหน่วย
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมไวํใช้งาน
๙. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติการต่อไป
๑๐. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบิติงานต่อไป
๑๑. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

 การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู่ทั่วไป
๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ที่แก้[ขเพิ่มเติม
๑.๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้1ขเพิ่มเติม
๒.๒ งานสำนักงาน ธุรการสำนักงาน การเตรียม ความพร้อมสู่อาชีพพนักงานสำนักงานการจัดการ สำนักงานสมัยใหม่
๓. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหน่วยงาน
๓.๑ พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศรชล.

การประเมินครั้งที่ ๒
– การใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint การใช้ Internet และการพิมพ์ดีด ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ความรู่ทั่วไป
๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ที่แก้!ชเพิ่มเติม
๑.๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๒.๒ พ.ร.บ.การจัดชอจัดจ้างและการบริการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๓ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแพอิเล็กทรอนิกส์ (GFM5:GovemmentFisGal Management infcrmat)๐ท ร/รtern)
๓. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหน่วยงาน
๓.๑ พรบ.การรักษาผลประโยชน์ชองชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศรชล.

การประเมินครั้งที่ ๒
– การใช้โปรแกรม Miacwft office Microsoft พวฝ Microsoft Excel Microsoft PoAerPdnt การใช้ Internet และกกรพิมท์ดีด ภาพาไทยและภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ (ศรชล.ภาค ๓) อาคาร กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments