ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

ลิงค์: https://ehenx.com/13127/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรทาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล พลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๑. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิขาการบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ไปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี


เจ้าพนักงานธุรการ

 ๑. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุก สาขาวิชา หรือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
๒. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๑. จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
๒. จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของทางราชการ รวมทั้งตั้งงบประมาณในหมวด ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๓. จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
๔. การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
๕. การบันทึก ตรวจสอบ และล่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๖. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสบุนระบบ GFMIS ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และเป็น ปัจจุบัน
๗. ตรวจสอบการรับรองเงินเดือนของข้าราชการในหน่วย
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมไวิใช้งาน
๙. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและ ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๑๐. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการข้อมูลแก,ผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานต่อไป
๑๑. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าพนักงานธุรการ

 ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่นการรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสบุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน ตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ ค้นหา และเป็นหลักฐานของทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมไวใช้งาน
๔. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและ ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานต่อไป
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑

๑. ความรู้ทั่วไป
๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก1ขเพิ่มเดิม
๒.๒ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๓ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS    ะ
Government    Fiscal    Management
information System)
๓. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหน่วยงาน
๓.๑ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศรชล.

การประเมินครั้งที่ ๒

– การใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft
PowerPoint การใช้ Internet และการพิมพ์ดีด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


เจ้าพนักงานธุรการ

การประเมินครั้งที่ ๑

๑. ความรู้ทั่วไป
๑.® ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราขการ พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ งานสำนักงาน ธุรการสำนักงาน การ เตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานสำนักงาน การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
๓. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหน่วยงาน
๓.๑ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศรชล.

การประเมินครั้งที่ ๒

– การใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft
PowerPoint การใช้ Internet และการพิมพ์ดีด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคลากร สำนักงานฝ่ายอำนวยการ 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 – 8 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments