สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ

ลิงค์: https://ehenx.com/13808/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(บุคคลภายนอก),ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(บุคคลภายนอก)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 28 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเห่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสบุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเห่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสบุน ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (๒) วิธีการสอบแช่งขัน และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ประกอบกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ สำนักงาน กำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และอนุมัติสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๔๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสบุน ทำหน้าที่วิทยาการ จึงประกาศรับสมัครและสอบแช่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (บุคคลภายนอก)

อัตราว่าง : 100 อัตรา

คุณวุฒิ : ปลาย,ปวช.

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

สายสอบที่ ๑ กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน ๘๐ อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อชองสายสอบ คือ พฐ.21

สายสอบที่ ๒ กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน ๒๐ อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.22


ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีหางวิหยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งดั้งเป็นข้าราชการตำรวจซั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเหคนิค)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและดัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจซ้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔โดยวิธีการลัดเลือกด้วยวิธีสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ และกฎ ก.ฅร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลัดเลือกหรือการสอบแข่งชันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (๑) วิธีการลัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ประกอบกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และอนุมัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่ ๒๔ มีนาคมพ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษาด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๔๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการ รับสมัครและดัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจซ้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครและลัดเลือกดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

อัตราว่าง : 200 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒๐๐ อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

๑.๑ สายสอบที่ ๑ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาชาเคมีอื่น ๆ หรือ แขนงอื่น) เพศชาย จำนวน ๑๒๕ อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.31

๑.๒ สายสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น ๆ หรือ แขนงอื่น) เพศหญิง จำนวน ๓๐ อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.32

๑.๓ สายสอบที่ ๓ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น) เพศชาย จำนวน ๓๕ อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.41

๑.๔ สายสอบที่ ๔ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น) เพศหญิง จำนวน ๑๐ อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.42

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหางวิทยาศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้าย ของการรับสมัคร (วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) แยกเป็น

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๓ และเพศหญิง ตามข้อ ๑.๒
  และ ๑.๔
 • มีอายุไม่ตํ่ากว่า18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง วันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันขนวันถึงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เชนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เชนติเมตร
 • ผู้สมัครตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ (พฐ.31 และ พฐ.32) สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น)
 • ผู้สมัครตามข้อ ๑.๓ และ ๑.๔(พฐ.41 และ พฐ.42)สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น)

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (บุคคลภายนอก)

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย ตามข้อ ๑.๑ และเพศหญิง ตามข้อ ๑.๒
 • มีอายุไม่ตากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึง วันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันขนวันถึงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔)โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖
 • กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เชนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร
 • ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศน็ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศน็ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทึยบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัดิประกาศนียบัตร จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) 

วิชาที่สอบ

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน

1. การทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน แยกตามสายสอบ ดังนี้

 1. ภาษาไทย จำนวน ๖๐ ข้อ
 2. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑๕ ข้อ
 3. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๓๐ ข้อ
 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จำนวน ๑๐ ข้อ
 5. ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี (พฐ.31 และพฐ.32) จำนวน ๗๕ ข้อ
 6. ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์-อิเล็กทรอนิกส์ (พฐ.41 และ พฐ.42) จำนวน ๗๕ ข้อ

2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (บุคคลภายนอก)

ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ ๑๕๐ คะแนน

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)

 • ความสามารถทั่วไป จำนวน ๓๕ ข้อ
 • ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน)

 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน จำนวน ๓๐ ข้อ
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๓๕ ข้อ
 • ลังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเขียน จำนวน ๒๕ ข้อ

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 • สอบสัมภาษณ์
 • การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ รายละเอียด ตามผนวก ช. ท้ายประกาศนี้
   

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 28 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments