กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/13810/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์,ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์,ช่างทั่วไป,ลูกมือช่าง,พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-12,430
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 9 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ อัตรา โดยมี หลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์

ประเภท : บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างทั่วไป

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ลูกมือช่าง

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ (ชาย)

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ (หญิง)

ประเภท : บริการ 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑ เพศชาย อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) เว้น ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย)(ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่เขตสุขาภิบาล และการจัดสวน) อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ (นิ!บถึงวันสมัคร) และต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

  1. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นคนจำพวกที่ ๑ ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร ขึ้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการวัดขนาดร่างกายของหน่วยวัดได้ ณ วันสมัคร
  2. ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และมีขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร ขึ้นไป ตามที่คณะกรรมการวัดขนาดร่างกาย ของหน่วยวัดได้ ณ วันสมัคร
  3. งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการในปี ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๕.๒ เพศหญิง อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) เว้น ตำแหน่ง พนักงานบริการ (หญิง)(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย) อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และมีนํ้าหนักไมน้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ขึ้นไป


นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศชาย หรือหญิง)

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที’อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการ รับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทธิ้ตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์  (เพศชาย หรือหญิง)

ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จากสถานศึกษาทีอยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการ รับรอง ในทุกสาขา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทธื้ตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้ 


ช่างทั่วไป  (เพศชาย)

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างเขียนแบบ-เครื่องกล, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโทรคมนาคม, สาขาวิชา แมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาโยธา จากสถานศึกษาที่อยู่ใน ความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทธิ้ ตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้
 


ลูกมือช่าง  (เพศชาย)

สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรองในทุกสาขา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทฉตามคุณวุฒิที่ตนเอง มีอยู่ไม่ได้ 


พนักงานธุรการ (เพศชายและหญิง)

สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรองในทุกสาขา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทฉตามคุณวุฒิที่ตนเอง มีอยู่ไม่ได้ 


พนักงานบริการ (ชาย)

สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรองในทุกสาขา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทฉตามคุณวุฒิที่ตนเอง มีอยู่ไม่ได้  


พนักงานบริการ (หญิง)

สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรองในทุกสาขา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะเรียกร้องสิทฉตามคุณวุฒิที่ตนเอง มีอยู่ไม่ได้  

วิชาที่สอบ

ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ ทดสอบความรู้ระดับ
๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๑.๒ วิชาภาษาไทย    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๑.๔ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๒. กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ และ ตำแหน่ง ช่างทั่วไป ทดสอบความรู้ ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๔๐ คะแนน
๒.๑ วิชาคณิตศาสตร์    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๒.๒ วิชาภาษาไทย    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๒.๓ วิชาภาษาอังกฤษ    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๒.๔ วิชาวิทยาศาสตร์    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๓. กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ , และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ทดสอบความรู้ไม่เกิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ๔๐ คะแนน
๓.๑ วิชาคณิตศาสตร์    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๓.๒ วิชาภาษาไทย    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๓.๓ วิชาภาษาอังกฤษ    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๓.๔ วิชาวิทยาศาสตร์    จำนวน    ๒๐    คะแนน
๔. สอบสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
๔.๑ บุคลิกภาพ, การแสดงออก, วุฒิภาวะทางอารมณ์, การปรับตัว และมนุษยสัมพันธ์
๔.๒ ความรู้ศาสตร์พระราชา, ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย, ความรู้เกี่ยวกับ ถองทัพบก และบทบาท หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
๔.๓ การประเมินทัศนคติ
๔.๔ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร
๕. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (ไข้เกณฑ์ผ่านและไม่ผ่าน)

๕.๑ ดันพืน (ตามเกณฑ์อายุ)
๕.๒ ลุกนั่ง (ตามเกณฑ์อายุ)
๕.๓ วิ่ง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร (เวลาตามเกณฑ์อายุ)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 9 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments