กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13811/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ,ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ,นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นายช่างโลหะปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคา ทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเช้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเช้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน ตำแหน่งเช้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายข่างโลหะปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในดำแหน่งบักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเช้าพนักงานการเงินและบัญชี-ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเช้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน ตำแหน่งเข้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายช่างโลหะปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นึะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ค. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก,พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จ็งประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ,นระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 


นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 


ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป้และประยุกต์ศึลป็ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 


นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนึยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 


เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 


นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

ได้รับประกาคนียบัตรวิขาชีพขั้นสูงหรือคุณจุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคการหล่อ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา,สำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ปฏิบัติงานเดินสำรวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ แปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ การเข้าถึง ที่ดั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกและแนวโน้มในการพัฒนา
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากรายละเอียดในการเดินสำรวจภาคสนามทั้งข้อมูลที่ดินและข้อมูล โรงเรือน เพื่อกำหนดราคาประเมินที่ดิน สำหรับใช้เป็นเกณฑ์อัางอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาชีอากร และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ
  3. ประเมินราคาที่ดินได้จากการกำหนดราคาเบื้องต้น พิจารณารวมพื้นที่ดำเนินการ ทั้งหมด โดยพิจารณาร่วมกับราคาหน่วยที่ดินในรอบบัญชีเดิม เพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมิน
  4. วิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดจากการหา คาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดินปานกลางและวิธีคิดจากรายได้ เพื่อให้ได้ราคาประเมินที่เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  5. จัดทำรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงและเป็น เอกสารอัางอิงในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ศึกษา วิจัย ระบบวิธีการ กระบวนการมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาระบบวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันให้ดียิงขึ้น
  7. ปรับปรุงข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินราคาใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้ ได้ราคาเป็นปัจจุบันเสมอ

  2. ต้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

  3. ด้านการประสานงาน

  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรัางความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่Iด้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ

  แนะนำการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน เพื่อให้สำนักงานที่ดินและองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถนำบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินไบั1ช้ตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 


  นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คังนี้

  1. ต้านการปฏิบัติการ

  1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ บัญชีของส่วนราชการ
  2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพรัอมที่จะปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องและทันสมัย
  3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ชองแต่ละหน่วยงาน
  4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้ จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและ,สกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับ การฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมีอที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนด

  2. ต้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

  3. ด้านการประสานงาน

  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมีอและผลลัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมีอในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั้วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
  2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

  ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผัปฏิบัติงานระตับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศึลปะ ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาภายใต้ การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ตังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ร่วมสำรวจ รวบรวม เสาะแสวงหาและจัดทำทะเบียนประวัติ ลักษณะ สภาพเดิม ของโบราณวัตถ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุวิทยาซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง การอนุรักษ์การเก็บรักษาตามหลักก~รอบุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อการศึกษาด้นคว้าและให้คงอยู่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
  2. ร่วมศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ โบราณวัตถุ ศึลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุวิทยา ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการทางอารยธรรมของชาติ
  3. ร่วมจัดทำบท จัดแสดงนิทรรศการทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย
  4. ร่วมตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุวิทยา ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

  2. ด้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

  3. ต้านการประสานงาน

  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลลัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
  2. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสว้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ

  ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศึลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุวิทยา แกบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระต้นให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เบราณวัตถุ คิลปวัตถุ 


  นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะฝัปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
  2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและ ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึง การวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการ จัดสรรทุนการศึกษาและการฟิกอบรม
  4. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและ การวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
  5. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
  6. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ก้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการ ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
  7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง

  2. ด้านการวางแผน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ้ที่กำหนด

  3. ด้านการประสานงาน

  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ต้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสรัางความเข้าใจและสนับสนนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
  3. ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นดามที่ไต้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ต้านการปฏิบัติการ

  1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป ตามเป๋าหมายที่กำหนด
   (Id) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปืของหน่วยงาน
  2. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
  3. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน

  2. ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
  2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานชองหน่วยงาน 

  เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านดูเงิน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. วางแผนและตำเนินงานด้านจ่ายแลกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ และประชาขนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
  2. ตรวจพิสูจน์ นับ คัด ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ปลอมแปลง ชำรุดที่แลกค่าได้ และแลกค่าไม่ได้ ตามกรอบกฎหมายที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้การดำเนินการรับจ่ายธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
  3. จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานตรวจรับเงิน รายงานการนำส่งธนบัตรของ ธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้สำนักงานคงคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน ที่ถูกต้องสมบูรณ์
  4. ประสานงานในระดับฝายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
  5. ถ่ายทอดความรู้ด้านการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องแก,เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและสกอบรม จัดทำค่มีอประจำสำหรับ การสกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดามมาตรฐานและข้อกำหนด

  2. ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ แก่ผู้ที่สนใจ
  2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแชม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือซ่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสบุนต่าง ๆ เพื่อให้ ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง ก้คีนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และปัองกันการสูญหายของข้อมูล
  3. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใข้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา

  2. ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

  นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงาบในฐานะผูปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใฃ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโลหะ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิ,บติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ’โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติไนด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ควบคุมการดำเนินกิจการถลุงแร่ การควบคุมการหลอม หล่อโลหะและโลหะผสม การแยกโลหะผสม และการรีดโลหะ การทำโลหะบริสุทธี้ การแปรรูปโลหะ
  2. ดัดแปลง แก้ไข เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใข้ประกอบโลหกรรม
  3. ตรวจสอบ ควบคุม โรงงานที่ได้รับอนุญาตแล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เงื่อนไข และระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด

  2. ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา เกี่ยวกับงานโลหกรรมที่ตนมีความรับผิดขอบ แก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านงานโลหกรรมแก่ผู้ที่สนใจ
  2. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกขน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานโลหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นชี่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานต้านช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. แกไขปัญหาเบี้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของงานที่กำหนดไว้
  3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสบุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผลเพื่อติดตาม ความกัาวหน้าของงาน
  5. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียด ต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง

  2 ด้านการบริการ

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป แก่บุคลากรทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  วิชาที่สอบ

  นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แกัใขเพิ่มเดิม
  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการกำหนดราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำ บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ. 2563
  5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินห้องชุดและจัดทำบัญชี ราคาประเมินห้องชุด พ.ศ. 2563
  6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
  7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น เข่น กระบวนการประเมินค่า ทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล/หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน/องคํประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน/หลักการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน/วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน/เอกสารสิทธิที่ดิน และระบบแผนที่ 

  นักวิชาการเงินและบัญขีปฏิบัติการ

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเซียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี การเงินและงบประมาณ
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญ้ตวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
  4. ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
  5. ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
  6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 

  ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
  5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ
  6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักอารยสถาปัตย์ 

  นักหรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเชียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่โช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่

  1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
  5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
  6. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ

  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในดำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏินัติการ ได้แก่

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการ การติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบช้อเขียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกิไขเพิ่มเดิม 

  เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติเงินตรา พ.ศ.2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2536
  2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
  3. ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยน
   เหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ. 2548
  4. ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทยและธนบัตรไทย
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
  6. ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ 

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการไนการควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) ในระบบคอมพิวเตอร์ และการก้คืนข้อมูล (Restore)
  5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศศูนย์ข้อมูล (Data center)
  6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและโลหะวิทยา
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลหะรูปพรรณ /การแปรรูปโลหะ 

  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบช้อเขียน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสำรวจและรังวัด ได้แก่ งานวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุม และปรับแกัมุม การวัดระยะ และการปรับแกระยะขั้นหรือเกณฑ์ของงานวงรอบและการทำแผนที่รายละเอียด
  2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ โดยดาวเทียมเบื้องต้น
  4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตรส่วนบน ภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปรภาพถ่ายทางอากาศ
  5. ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยว กับระบบภูมิสารสนเทศ
  6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 6566
  7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดิน 

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมธนารักษ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments