กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13922/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกและจัด จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราขพัสดุ (๑๐ %) ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการโดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 11,500-13,285 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างสำรวจ

ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างสำรวจ สาขาช่างก่อสร้าง และสาขาช่างโยธา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นายช่างสำรวจ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผังเพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง และทฤษฎีการสำรวจ
   การรังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดด้วยกล้องวัดมุม (สอบข้อเขียน)
  2. ทดสอบการตั้งกล้องวัดมุม (สอบปฏีบติ)

  สอบสัมภาษณ์

  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ เลขที่ ๑/๑ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 16 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments