กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13921/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร (สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงาน ในส่วนบริหารทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ และคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๒๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
   ของส่วนราชการ
  2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินชองส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
   ลูกต้องและทันสมัย
  3. ดำเนินการตั้งเบิกและจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณของส่วน
   ราชการ
  4. ดำเนินการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง ของส่วนราชการ
  5. การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณชี่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับร่าง โต้ตอบ
   บันทึก
  6. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธึ๋ในทรัพย์สิน ของทางราชการ
  7. การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บ
   รักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ
  8. การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมหรือการจดบันทึกรายงาน
   การประชุม

  วิชาที่สอบ

  สอบข้อเขียน

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  2. ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ และจังหวัดกำแพงเพชร
  3. คุณธรรม จริยธรรม
  4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  5. การบัญชีในระบบ GFMIS และการบัญชีทั่วไป
  6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
  7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

  สอบปฏิบัติ

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word , Excel

  สอบสัมภาษณ์

  พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ที่ปรากฏทางอื่นชองผู้เข้ารับการคัดเลือก และความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ท่าทาง วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศคติ คุณธรรม จริยธรรม สังคม และปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป 

  สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๒ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 29 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments